UPPSALA:211(Beskrivning:)
A.  Brussboo, skattehemman 2 hela.
1.  Norgården, skatthemmanet ähr 6 1/2 örssland.
     Haffwer i bymall1,         39.
     Effterskreffne öiar och engiar stor flon på att man icke kan mäta dem.
     Lunboo en2, om höö,         4 lass lind eng.
     Wässby holman, om höö,   3 lass star.
     Kilar eng, om höö,              1  lass starr.
     Sårie7, om höö,                    4 lass stor wall.
     Eekan öön, om höö,          10 lass lind och star.
     I fiälen på röning, om            5 lass starr.
     Giärdess höö,                4 lass.

2.  Södhergården, skatthemman 1, ähr 6 örsland.
     Haffwer i bymåll,                 36 lass.
     Liudboo eng, om höö,          3 1/2 lass.
     Wässbyholman, om höö,       3 lass.
     Kilar eng, om höö,                4 lass.
     Sårie7, om höö,                      4 lass.
     Eek öö, om höö,                    9 lass.
     I fiälen på röigningen,              4 lass.
     Giärdess höö,                  3 1/2 lass.

     Till denne by ähr ett åhlefijske, liger wedh Eek
     öö, lyder till nummero 1, 2.

     Till denne föreskrefne by ähr godh skogh och
     mulbet, näffwer, bast och timberskog.
     Gått giädde fiske, abborar, mörter och
     åhll fiskee.


(Karttext:)
Quarn,
Ålfiske.
Sågquarn.
Quarnforssen.
Ålfiske.
Wästerwreten, hårdwall om höö, 4 lass, nummero 2.
Måsswall.
Hussby eng proxime.
Sanck myra eller måssa medh gran-skog och bijork3 ibland.
Måsswall med små wijde-skog.
Små starrwalss eng med tuffwor, om höö 60 lass när dee kunna fåå slå¨henne men
    dett ähr många åhr att dee ick4 fåå slåå henne för elffwen står på henne och
    skiämmer henne bordt med watten.
Små starrwalss eng med tuffwor, måssfult ibland, om höö 48 lass, der de kunna
    slå henne för elwen står på henne noch en som offtast.
Mehedhe på den sidan 1/16 mill här ifrån.
Wide och gran skog.
Swart mylla.
Lind.
Swart mylla.
Stenbacka.
Kalfhagen, måsswall, om höö 10 lass.
Lind.
Wijdeskog och gran.
Hard-walss5 lind.
Sandjord.
Lerjord.
Lind.
Sand.
Lind.
Hårdwalss lind.
Der och swag myla.
Stor sten backa.
Grymssa-böö.
Lind.
Lind.
Sandjord.
Hardwalz5 lind.
Lerjord.
Sanck lind med små skog.
Måsswalss haga 4 lass.
Bruss boo.
Sandjord.
Untra på den sidan 1/4 mill här ifran6.
Stenbacka.
Stenbacka.
Lind.
Lind.
Swart mylla jord ibland.
Lind.
Sanck lind.
Ler och sandjord.
Skrikboo, måsswalz eng, höö 6 lass.
Skog och uthmark på den sidan._______________
1Fel för bymål.
2Fel för eng.
3Fel för bijörk.
4Fel för icke.
5Fel för hårdwalss.
6Fel för ifrån.
7Fel för Såwie?