UPPSALA:212


(Beskrivning:)
B.  Grymssarboo, skatthemman 3 halfua.
1.  Norgården skatthemman 1/2, ähr 4 örssland.
    Haffwer i bymall1,                   12 alnar.
    Miöll quar2 ihop medh Brussbo quar2 forss.
    Giärdess höö, huart åhr,              3 lass.

2.  Millangården, skatthemman 1/2, ähr 4 öresland.
    Haffwer bymåll,                          12 alnar.
    Miöllquarn och sågquaren i Brussboo fårss.
    Een öö i elffwen, kallass Wässby öö, om
    höö 4 lass starr.
    Giärdess höö,       3 lass.
    Squalt quaren hemma wedh byn.

3.  Södergårdhen, skatthemman 1/2, ähr 6 öresland, 16 penningar.
    Haffwer i bymåll,            20 alnar.
    Miöllquaren och sågquaren ihop medh Brussboo.
    Wässby öön om höö,    8 lass starr.
    Giärdess höö,  5 lass.
    Squaren3 hemma widh byn.
    Till denne föreskreffne by ähr godh skog medh timber,
    basteskog, någått näffwerskog. Gått mulbet.
    Medhell matigt4 fiske i elffwen, medh giäddor, abborrar och mörtar.
    Åhlefiske wästan för Halssbo öön, medhell måttigt.


Den 2 maij anno 1649
inleffwererat aff landtmätaren
Lars Larsson Grof.

Brussboo och Grymssarboo.


_______________
1Fel för bymål.
2Fel för quarn.
3Fel för squalt guaren?
4Fel för måttigt.