UPPSALA:217(Karttext:)
Forss giärde proxime.
Skogh.
Små gränskogh1.
Betesshaga, skog och steen.
Betz.
Prästegården på denne sijdhan.
En högh sandåss, full medh skogh.
Emädhan jagh, fadher wår som äst i himblom.
Skogh och steen.
Skogh.
Lind.
Ödhe.
Eskelstadh giärde proxime.
Summa på alt deth uthsädhe sampt höö som här finss i hela Wässlanda sochen.
Anno 1647.
________________
1Fel för granskogh.