UPPSALA:218(Beskrivning:)
      Fräbro, skatthemman 5, Cronohemman 1/2.   Tijarp sochn.
Nummero 1. Ähr 10 örssland, hafwer i bymål 20 allnar, får hö på hemengen 20 lass.
En wthjord wedh Klingzbo, Agnebo benämnd, ähr en ortugland, om hö 7 lass.
En wthjord Forssbo, 6 tunnland, om hö 4 lass. En skogzmyra, Horwijken, om hö
6 lass. Giärdess hö 2 lass, 1 lass.
Deta heman bruker 1/2 cronohemman i hop medh sin jord och ähr 3 örland.
Hö på hemengen, 6 lass, hafwer i byn 6 allnar.

Nummero 2. Ähr 9 1/2 örland, hafwer i byn 19 allnar. Får hö på hemengen
                                                                                      19 lass. En uthi
Agnebo, 1 ortuga om hö 6 lass. En skogzmyra 2 lass. Giärdess hö 2 lass, 1 lass.

Nummero 3. Ähr 9 1/2 örland, hafwer i bymål 19 allnar. Hö på he e1 19 lass.
                                                                                                Agnebo utjord
1 ortug, om hö 5 lass. Wtjord i Forssbo 6 penningland, om hö 4 lass, giärdesshö
2 lass, 1 lass.

Nummero 4. Ähr 7 öre 4 penningland, hafwer i bymåll 15 allnar. Får hö på
                                                                                                  hemengen.
14 lass. Utjord i Agnebo 1 örssland, om hö 15 lass. En skogzmyra Horwij-
kan, om hö 3 lass. Giärdesshö 1 lass, 1 lass.

Nummero 5. Ähr 8 ör 15 penningar, hafwer i bymål 13 allnar, hö på
                                                                                         hemengen 17
lass. Uthjord i Forssbo 1 örssland, hö 12 lass. En wthfiäll i Elingzbo
4 penningland, om hö 6 lass, giärdess hö 1 1/2 lass, 1 lass.

Till förskrefne by finss godh tarf och fångeskog, bådhe medh timber, kool
och wedhbrand. Mulebeth nogot lijthet. Fiske inthet.

Jagh bedher2.


Nummero 1. Utsäde i bådhe norrgärderna, 14.

Anno 1647.

I Södhergärdet.

Norgärdet både.

Bådhe sodhergärden3.

_______________
1Hemengen.
2Penntestare.
3Fel för södhergården.