UPPSALA:227


(Beskrivning:)
Anno 1729 åhrs carte beskrifning
öfwer rågångarna af byskogarne
på wästra sidan om åhr i Wäsland
och Tolfta socknar, nämligen Erstad skog.

Nummero 76.  Kohlswedja eller Rafwelsängs röret,
en 3 qwarters hög sten af  långänden
till och litet spetsig samt tunn
uppått, står uthmäd twänne stora
stennar, och emillan några smärre,
Up utij en hög sten kulla
nord west om Rafwelsängen , wijsar ostra
stenens öfwersta kant eller rygg,
wäst nord wäst och ost syd ost, men efter des af-
långa twäne sidor nord wäst och syd ost.

Rätteliga utskrifwit af 1729 åhrs
cartte beskrifning.