UPPSALA:230-1(Karttext:)
Når Siukarby eng på denne sijdhan om giärdessgården.
Når Siukarby giärde proxime.
Wijesäter eng på denne sijdhan om åån.
Mosse och små star, hemeng, om höö 91 lass.
1647.
Godh klapur och elak jesse leera.
Ödhe.
Beteshage.
Beteshage.
Sandåss.
Betesshage.
Betesshage.
Betesshage.
Insiu.
Ödhe.
Wäster uth räkia deress egor in på Stora Heedhen.
Wallskoga eng på denne sijdhan om giärdessgården.
Leer, sand och klapur, 1647.
Wallskoga giärde närmast om skilnadhen.


(Beskrivning:)
Södher Siukarby, skatthemman 1 helt och 2 halfwa.
Sampt 5 öre skatte uthjord.
< > 7 öre land och 22 penningland hem i byen, hafwer i bymål 33 allnar.
< > på hemengen 35 lass, gambell eng skogzeng 1 1/2 lass.
< > gamalt torpeställe Biörneboo benämbt, hafwer icke warit nogon
< >d wppå medh åker eller sådant, icke p1 nogra 100 åhr, nu ähr det icke
< >mot en en skogzeng, der hafwer nummero 1, 18 penningland och skattar för
< >ess der af, får höö der på 6 lass. Nummero 2, hafwer där 9 penningland och
                                                                                                              får höö
der på 12 lass förtij han hafwer röjdt mycket där.
Giärdesshö till nummero 1, 1 1/2 lass hwart åhr.

Nummero 2 ähr 3 öre och 15 penning hema i byn föruthan dee 9 penningland i
                                                                                                 Biörneboo
Skogzeng som äffwen benämt står, hafwer i bymål 16 allnar, får höö
på hemeng 16 lass, på gambla eng 2 lass, giardess2 hö 1 lass, 1 lass.

Timberskog hafwa dee wäll men långt in på Heedhen, annan skogh
och till fyllest. Inthet fiske icke det ringaste.

Här haffwer nummero 1, Når Siukarby en uthjord här i byn, hon ähr 2 öre och en
                                                                                                            ortug
land, hafwer i bymål 9 allnar, får höö på hemengen 7 lass, hagar finss
och till uthjorden littera A.

Nummero 3 i Når Siukarby hafwer och en uthiord här i byn, ähr 2 örss och
2 ortugland, hafwer i bymål 11 allnar, får hö på hemeng 8 lass, skogz
eng Lundz eng hö 2 lass, hagar till littera A.

___________________
1Fel för på?
2Fel för giärdess.