UPPSALA:234-5(Karttext:)
Norr - Söder.
Närby egor på alla sijdhor om dem.
Nårregärdet, 1647, leer och moojord, uthsädhe.
Små starr och mossboten.
Skogig lind.
Ödhe åker, gamal.
Höö på denne eng under tijdhen 50 lass, under tijdhen 40.
Biörk bärg, steen och talleskog ähr här.
Lind.
Närmargärdet, 1647, leerjord, uthsädhe.
Wreet, 1647, leerjord, uthsädhe.
Lind.
1647, wästergärdet, leerjord, uthsädhe.
Steen, biörke-skog små och nogot grässwext ibland.
Starr och fräkenboten.
1647, södhergärdet, leerjord, uthsädhe.
Hammingssboodha giärde närmast.

Domarbodha skatthemman ett heelt, ähr 7 örssland, ähr belägit på
Nårby ägor och inom derass rågång. Hafwer timberskog,
koolwedhskog, näfwerskog, löfskog, och talagilo.
Mulebet till sit behof och tarf, och bolbyn intet
rår neeke den , men at sälja bort eller och rödja
få dee intet loff till. Intet fiske hwarken lijte
eller mycket.
(Beskrivning:)
Domarbodha i Tölfta sochn
och Tiärp häradh.

Huseby. Edle och wälborne Samuel Örns
sätegårdh.
2. Oppegården, frälsehemman 1 under samme
    sätegårdh.
3. Nedergård.
4. Eneby liger i åker och eng medh före-
    skrifne grannar.
Och sielfwa sätegården hafwer allena så myckit
i åker och eng som de andre 3 grannarne.
Uthsädhe till hela byn,             52 tunnor.
2 wret särskilt till nummero 1,  3 tunnor samma åhr
1 wret särskilt till nummero 2,  1 1/2 tunna samma åhr.
1 wret till nummero 3,  samma åhr 3/4 tunna.
1 wret till nummero 4,  samme åhr 2 tunnor.
Uthsäde till hele byn under åhret,  51 tunna
1 wret till hela byn samme åhr,   2 3/4 tunna.
1 wret till nummero 2, om             1/2 tunna.
Denne wret kommer Karleby till 3/4 tunnor.

Bekomes jag.