UPPSALA:243      Notarum explicatio.

A.  Myssinge ähr 3 hemman, alle tillhopa                           48 örssland
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret,                             33 tunnor.
C.  Utsäde i en wret till samma åhr,                                    9 1/2 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret,                                               37 tunnor.
E.  Hårdwalss höö af byengen,                                          24 lass.
F.  Hårdwalss höö af ett engess styke,                               30 lass.
G.  Höö aff ett engess styke medh måsebotten beblandat,  14 lass.
H.  Hö af ett engess styke med måsebotten beblandat,       10 lass.
I.   Höö af ett enges styk medh masebotten1 beblandat,     12 lass.
 
     Till denne by ähr skog till wed och giersel. Mulebete
     till nödtorfften.

                  Specialis explicatio.

1.  Norre gården ähr skatte,                                               14 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                          12 3/8 tunnor.
     Utsade2 till sama gård det andra åhret,                          10 3/4 tunnor.
    Hö aff byengarna till detta hemmanet,                             26 lass.
K. Tuå engess styken till detta hemanet,                              6 lass.
2.  Millan gården ähr skatte,                                               21 örss.
     Till detta hemmanet ähr och en uthiordh, 1 örsslandh.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                           18 9/16 tunnor.
L.  Utsäde på uthiorden till sama åhr, brukat och obrukat åker,  2 1/4 tunnor.
     En wret till sama åhr huilken ähr affritat och noterat medh A, folio, 3/4 tunnor.
     Utsäde till denne gården det andra åhret,                        16 3/16 tunnor.
     En wret till sama åhr huilken ähr affritad och noterad med B, folio,  1/2 tunnor.
     En wret till samma åhr huilken affritad och noterad med D, folio,  2 tunnor.
M. En wret till samma åhr,                                                    1/2 tunnor.
     Höö till detta hemmanet, aff byengarna tilhopa,                 39 lass.
     En enge huilken ähr affritad och noterad medh C, folio,   12 lass.
     En eng huilken ähr affritad och noterad med E, folio,        4 lass.
N. En måse huilken ähr litet berande, till                                 16 lass.
     Till denne gården ähr ett ödess quarn ställe som kunde gå litet på höst och wå<r>
3.  Söder gården ähr skatte, 13 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                               11 1/2 tunnor.
     En wret till sama åhr, affritat och noterat med F, folio,        1 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,                               10 tunnor.
     Höö aff byengarna till detta hemmanet,                                24 lass.
O. Ett engess styke, till                                                            14 las.
P. Ett engess styke, till                                                               4 las.
    Till denne gården ahr3 en hiulquarn som går lijtet om wåren.
  

____________
1Fel för måsebotten.
2Fel för utsäde.
3Fel för ähr.