UPPSALA:247(Övre lilla fliken:)
(Penntestare:)
På denn aff gudi på
denna stundh wij begynnom.


(Vänstra sidan:)
(Penntestare:)
Den denn
sonn
wil.

1. Till d.
2. Byen.
3. Det.
4. Till s.
5. Den norra.
6. Fordomm.
7. Jenom hore.                   Denne efftresk.
8. Sil<  >     denne efftersk       < >nders.


Tuna soken, Sarringe.

        Notarum explicatio.

A. Sarringe ähr 5 hemman, alle tilhopa,                24 örssland.
B. Utsäde till heele byen det ena åhret i södergierdet,    35 tunnor.
C. Utsäde det andra åhret,                                           26 tunnor.
D. Höö aff norr engen, halffparten hårdwall och halfparten små star,  80 lass.
E. Höö af stor engen, halffparten hårdwal halffparten små starr,        100 lass.

Specificerat folio.
                                Specialis explicatio.

1. Den första gården ähr skatte,                                          4 örsland.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                            5 13/16 tunnor.
    Utsäde på några wret stijcken till sama åhr, huilka ähre affritade
    och noterat med D folio,                                                  4 1/4 tunnor.
    En obrukat wret affrijtat och noterat med G folio,             3/4 tunnor.
    Utsäde till sama gård det andra åhret,                               4 5/16 tunnor.
    En wret till samma åhr, affrijtat och noterat med B folio,  1 tunna.
F. En wret till samma åhr,                                                      1/2 tunna.
G. En wret till samma ahr1,                                                    7/8 tunnor.
H. En wret till sama åhr,                                                        1/2 tunna.
I.  En wret till sama åhr,               denne2 henness2                      3/4 tunnor.
    Hö till samma hemman,                                                     30 lass.
    En skogzeng till samma hemman, affrijtat och noterat G folio,  30 lass.
    En engesshage till sama hemman, afrijtat och noterat med D folio,  2 lass.

2. Den andra gården ähr frelse,                                             5 örsland.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                               7 1/4 tunnor.
K. En wret till samma åhr,                                                     3 3/4 tunnor.
    Utsäde till sama gården det andra åhret,                            5 3/8 tunnor.
L. En wret till samma åhr,                                                     3 3/4 tunnor.
    Höö till samma gården,                                                     38 lass.
    En skogzeng till samma gården, afrijtat och noterat med E folio,  7  lass.

3. Den tridie gården ähr frelse,                                               4 1/2 örssland.
    Och ähr i samma 4 1/2 örssland en skatteuthiord 2/3 orssland3 och skattar
    serdeless till cronan för deen skatte uthiorden.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                               6 9/16 tunnor.


    En wret till samma åhr huilken ähr affrijtat och noterat med A folio,  3/4 tunnor.
    Utsäde till samma gården det andra åhret,                          4 7/8 tunnor.
M. En wret till samma åhr,                                                     3 1/4 tunna.
N. En wret till samma åhr,                                                        7/8 tunnor.
    Höö till samma hemman,                                                    34 lass.
    En skogzeng huilken ähr affritat och noterat med H folio,    5 lass.

4. Den fierde gården ähr crono, 5 öre 6 penningeland.
    Utsäde till samme gården det ena åhret,                              7 5/8 tunnor.
O. En wret till samma åhr,                                                         1/2 tunna.
    Utsäde det andra åhret,                                                       5 11/16 tunnor.
P. En wret till samma åhr,                                                        1 tunna.
    En wret till samma åhr, afrijtat och noterat med A folio,        1/2 tunna.
Q. En obrukat wret till,                                                              1/4 tunnor.
    En wret, afrijtat och noterat medh E folio                            1 tunnor.
    Hoo4 till denne gården,                                                         39 lass.
    En skogzeng till samma gård, afrijtat och noterat med < > folio,  7 lass.

5. Den fempte gården ähr crono, 5 örss 6 peningland.
    Lijka medh den fierde i åker och eng.
R. En wret till,                                                                          3/8 tunnor.
S. En wret till sama gård,                                                          5/8 tunnor.
T. En wret till,                                                                           1/2 tunna.
    En wret huilken ähr afrijtat och noterat med C folio,           3 tunnor.
    En obrukat wret, afrijtat och noterat med F folio,                1/4 tunnor.

    En skogi engesshage, huilken ähr afrijtat och noterat medh B folio,  12 lass.
    En engesshage huilken ähr afrijtat och noterat med C folio,  4 lass.
 

________________
1Fel för åhr.
2Penntestare.
3Fel för öresland.
4Fel för höö.