UPPSALA:273         Waxala soken, Lunda, 1640.


         Notarum explicatio.

A.  Lunda ähr 7 hemman, alle tillhopa 48 ore1 4 penningar.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret,         67 tunnor.
C.  Utsäde till heele byen deet andra åhret,  67 tunnor.
D.  Hårdwals höö aff lilla engen,                  10 lass.
E.  Hårdwals höö aff söder engen,               24 lass.
F.  Hårdwals hö aff stor engen,                    33 lass.
G.  Tuå åkerfiellier huilka brukass aff en Upsala borgz-
     gare,                                                       2 1/2 tunnor.
H.  En engess fiell huilken sama borgare brukar,  1 lass.
I.   Åby uthfiellar huilka åhra2 specificerade folio 68.
K.  Jella eng specificerat folio 72.
     Skog lijtet till wedh. Mulebetet till nödtorfften.

       Specialis explicatio.

1.  Södergården ähr accedemia, 4 orssland1.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,         5 9/16 tunnor.
L.  En wret till samma åhr,                                   7/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till sama gård,           5 9/16 tunnor.
     Höö till deta hemmanet,                                 6 lass.

2.  Den andra garden3 ähr frelse, 4 orss1, lijka medh
      den forsta4 i åker och eng.
M.  En wret till samma hemman,                          1 1/8 tunnor.

3.  Den tridie gården ähr crono,  9 2/3 örss.
     Utsäde till denna garden3 det ena åhret,          13 7/16 tunnor.
N.  En obruka wret till sama åhr,                           1 tunnor.
     Utsäde deet andra till sama gård,                     13 7/16 tunnor.  
     Höö till samma gård,                                       13 lass.

4.  Den fierde gården ähr skatte, 10 orsland1.
     Utsäde till dennna5 gården det ena åhret,        13 7/8 tunnor.
O.  En wret till samma åhr,                                      5/16 tunnor.
P.  En wret till sama åhr,                                          1/4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma gård,          13 7/8 tunnor.
Q.  En wret till samma åhr,                                   1 1/16 tunnor.
R.  En wret till samma åhr,                                      7/8 tunnor.
     Höö till samma gardh3,                                    14 lass.

5.  Den fempte gården ähr skatte,    8 örss.
     Utsäde till denna gården det ena åhret,            11 1/8 tunnor.
S.  Enn wret till sama åhr,                                      1 3/4 tunnor.
T.  En wret till samma åhr,                                        1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma gård,           11 1/8 tunnor.
U.  Enn wret till samma åhr,                                   1 1/16 tunnor.
     Höö till samma < >,                                          12 lass.

6.  Denn siette gåren ähr frelse, 6 öre 6 penningar.
     Utsäde till denne garden3 dett ena åhret,           8 11/16 tunnor.
W.  En wret till sama åhr,                                        1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma gård,            8 11/16 tunnor.
X.  En wret till samma åhr,                                       1/2 tunnor.

     Höö till samma gård,                                         8 lass.

7.  Den siuende gården ahr6 frelse,    6 öre 6 penningar.
     Lijka med den siette i åker och eng.
Y.  En wret till denne gårdh,                                   1 tunnor.
Z.  En wret till samma gårdh,                                  5/8 tunnor.


(Längst ner på sidan:)
Waxala soken, Lunda.

_______________
1Fel för öre.
2Fel för ähra.
3Fel för gården.
4Fel för första.
5Fel för denna.
6Fel för ähr.