UPPSALA:278-9(Beskrivning:)
Geometrisk description öfwer Waske-
                           sta.
Waxala häradh och sochn, Waskesta består af 3
hemman om 16 1/3 öreslandh tillhopa, hwar af 1
hospitals hemman om 6 öresland. Assesoren herr Johan
Lilliemarcks upgifwes till Kongliga maijtt i byte
förmedlat till 1/2, 1 Kongliga maijtt och cronan
bespardt om 4 2/3, förmedlat till 3/8, 1 prabende
om 5 2/3 öreslandh, hoffcancelleren höfwälbor-
ne herr Johan Bergenhielm fritt i lijfztijdh,
förmedlat till 1/2, der om herr baron och landz-
höfdingens ordres den 30 marti 1704.

         Lägenheterna der till äro fölliande.
                                                                                  Utsäde.               Höö.
       Notarum explicatio.   1 grad.     2 grad.  3 grad.   4 grad.  hård-  starr.  
                                                                                                    wal
                                         t:r1.kap2. t:r1.kap2. t:r1.kap2. t:r1.kap2. S.l3.    S.l3.
                                              a.           b.             c.           d.
Littera A. Sädesgärdet den ena åhrwäg består af.  a, lermylla,
b, swartmylla. c, öhr. d, mojordh. 5.  14. 27 1/2. 7. 5 1/2. 4. 20 1/2.
                                              e.            f.                           g.
B.  Trädesgärdet den andra åhrwäg med 3 fiällar i
   Wallby gärdet af.  e, lermylla. f, moblandad lera och
                     g, sandjordh.   14. 22.  13. 22.                    3. 1 1/2.
Tre stycken fiallar4 i Walby
gardet5.
      Åhrligt utsäde,               9. 27.  14. 8 4/3.  3. 18 3/4.  3. 27.
C.  Beteshaga af intet wärde.
D.  Engarna der af hårdwal, 9 1/2 lass på dem kan fås till hela byn,          9.
  Noch utengarne som äre en engz fiäll
   i Boda engh och Fundbo sochn, hörer
   till hopitals hemmanet om 6 öre, hwilket
   af gamla Erich Erichsson brukas, derpå fås   4 lass.
   En engzfiäl i Hälleby och Waxala sochn
   som begge de andre hemmanen hafwa
   och efter sitt öretahl fins eml
  dela, der på fås starr                       8 lass                                               12.


(Högra sidan:)
(Tabell, lika som vänstra sidan:)
F.  Cronofiäll som fås hwart
   annat åhr, ligger öde, af moblandad
   lehra och öhrjord,  8 1/2 pennigar.                    14 1/2.      26
           Fördelning.
Nummero.
1. Hospitals hemmnet som gamle Erich
   Erichsson åbor, herr assessoren
   Lilliemarks bytes hemman, om 6 öre.  3. 19 3/4.  5. 7 1/2.  1. 10 15/93.  1. 3 1/2.
   En engzfiäll i Fundbo och Boda eng,                                                               4.
2. Cronohemmanet som Per Andersson
   åbor, om      4 2/3 öresland.         2. 26 10/49.  4. 2 1/2.  1. 231/294.  1. 3 7/49. 2 1/2.
   På Hälleby engzfiäl,                                                                                   3 19/31.
3. Prabende hemmanet som unge
   Erich Erichsson åbor, om 5 2/3 öresland.
                                                      3. 13 14/49.  4. 419/588457/588.  1 33/49. 3.
   På Hälleby engzfiäll,                                                                                 4 12/31.
   Inga flera lägenheeter.___________________
1tunnor.
2kappor.
3sommarlass.
4Fel för fiällar.  
5Fel för gärdet.