UPPSALA:284(Beskrivning:)
Nummero,  Wendels socken,   119.
Beskrifning öfer Mählbo som beräknas
till ett helt hemman á  5 öresland,
hwilket är anno 1641 bytt ifrån kungliga
maijtt och cronan till frelsse af sahlig
fruu Christina Cegred Bielke, oh2 nu
for1 tijden possideras af  fru Anna Christina
Båth.

                                                    2                3                   4            sommar
Mählbo som beraknas3 til            grad.          grad.              grad.              lass.
1 hemman á 5 öresland, hafer
och utsade4 och hag,              5. 6 312/437.  7. 13 192/437.  30 360/437.   13. 13.
Den ena åhrwagen5 som är
i sade6.
A. Består en dehl af sandjord. 166860.     11. 29 127/437.
B. Dito af lerjord,  270083.   1. 29 410/437.
C. Nack7 af fröstjord,  5985.                                          13 304/437.
Den andra åhrwägen som är
i trede.
D. Består en dehl af lerjord till, 8. 15 214/437.
E. Dito af sandjord, 40871.                           2. 29 198/437.
F. Dito af lattjord8,  20871.                                               1. 15 316/437.
G. Kijhl engarna,
     hagen af hårdwall till,                                                                         3.
< >t. Hemengen består af hårdwall,                                                       11.


______________
1Fel för för.
2Fel för och.
3Fel för beräknas.
4Fel för utsäde.
5Fel för åhrwägen.
6Fel för säde.
7Fel för nåck?
8Fel för lättjord.