UPPSALA:285(Beskrivning:)
2ne ängar uti Bladengen, södwäst ifrån gården
wedh pass 1/16 mijhl, består af måssbotten
till 7 lass.
Nåck en liten fiäll wed Bladengen, Mång-
hagen benemd, består af måssbotten till 6 lass.
En liten hage wed Falsseboda wäst ifrån
gården wedh pass 1/8 mijhl, hwilken brukas
uti sombliga åhr till beteshage, och sombliga
åhr till slog.
En beteshage någerlunda godh, och med
små granar der å war bewext.
En liten kalfteppa wäst från gården.
En liten beteshaga wedh Gyllerboda
ungefär 1/4 mijhl, består af skarp beteswall
och med små buskar bewext.

Hwadh elliest detta hemmanet anbelanger
är det enstakad bygd och hafer åker uti 2, 3, 4
graderne, nembligen lerjord, sandjord, och frostjord,
tembligen wähl hafdad1 och brukad sampt och behörig
hägnad och dijkad, ligger 1/4 mijhl ifrån stora
landzwegen som löper ifrån Upsala till Gefle
och bereknas till bemelte Upsala som är dess
nästa kiöpstadh 3 1/4 mijhl. Intet muhlbete
eller fångskoug, wijdare ähn uti dess småå
                                      4 beteshagar.

Beskrifning öfer Skarp Ekeby som beräknas
till 4 hela hemman, der utaf nummero 1 skatthemman possideras
af bonden Lars Mattson á 6 1/2 öresland. Nummero 2 skatthemman
possideras af bonden Matt Erson á 5 1/2 öresland. Nummero 3
skatthemman possederas af tolfmannen Anders Anderson
á 6 1/2 öresland. Nummero 4 frälsehemman som är anno 1641
bytt från kongliga maijtt och cronan till frelsse tillijka med
Orbyhuus2 gård af sahlig fru Christina Segred
Bielke, possideras nu förtijden af fru Anna
Christina Bååht á 6 öresland, desse ofwanstående hemman liggia
med warandra uti tegskifften i åker och
eng, i proportion af dess öretahl, och hafer effter
folliand3 lägenheter som äro afmätt4 anno 1703 uti
                                    augusti manad5.

             Notarum explicatio.                                                              Sommar-
                                                              2.            3.            4.               lass
Skarp Ekeby, som beraknas6 till           grad.       grad.        grad.        siön- starr-
24 1/2 öresland, hafer åhrligt utsäde      tr7 kap8   tr7 kap8    tr7 kap8    wall.  wall.
 och eng,                                           30. 18 1/8.  5. 31 3/8.  14. 29 1/4.  6.   148.
A. Den ena åhrwagen10 som är i sade9                                                              består en dehl af hård lera till 430937.          30. 25.
B. Dito af sandjord, 120859.                               8. 20 1/4.
C. Dito af moojord och sand, 174992.                               12. 16.
   Den andra åhrwagen10 som är i
    träde.
D. Består en dehl af hård lera, 425139.  30 11 1/4.
E. Dito af öhr, sand och lite lerblandat,                   3. 11.
F. Dito af moo och frostjord, 243030.                              17. 11 1/2.


______________
1Fel för häfdad.
2Fel för Örbyhuus.
3Fel för fölliande.
4Fel för afmätt.
5Fel för månad.
6Fel för beräknas.
7tunnor.
8kappar.
9Fel för säde.
10Fel för åhrwägen.