UPPSALA:287(Beskrivning:)
Beskrifning öfer Tackebo eng, som beraknas1
till 1/4 hemman.
Beskrif.


Beskrifning öfer Foglebo som beräknas till
1/2 hemmman á 3 öresland, bebos af 2ne åboer, nembligen
Anders Olson och Olof Johanson, samp Foglebo qwarn hwilket äro anno 1641
bytt ifran2 kongliga maijtt och cronan tillijka med
Orbyhuus3 gård till frälse, af salig fruu Cristina
Segred Bielke, possideras nu förtijden af sahlig
von Prijs arfwingar, är belägen nor ifrån Upsala
som är dess nermsta kiöpstad, wed pass 4 1/4 mijhl
enstakat på skougs bygden, afmett effter ordres
anno 1703 af  .

                Notarum explicatio.                  3                4              Sommar
                                                                graden.      graden.             lass.
                                                              tr3. kapp4.  tr3. kapp4. skiönwall. starwall.
    Fouglebo som bereknas till 3 öresland.
    Hafer åhrligt utsäde och eng,               3. 12 3/4.     2. 1 5/8.         10.        20.
    Den ena åhrwagen6 som är i säde.
A. Består en dehl af hård lera men lijder
    höst och wår af wattn,  46921.            3. 11 1/4.
B. Dito af sandjord, till     34671.                                2. 15 1/4.
    Den andra åhrwegen som är i trede,     3. 14 1/4.
C. består en dehl af moo och röösand, till 48234.
D. Dito af sand och swartmylla, till  23000.                  2.
                Engarna.
E. Qwarn ängarne består af hårdwall, till                                          10.
F. Storängarna består af små starbottn, till                                                     20.
2. Qwarntorpet hafer åhrligt utsade5 och eng,               1. 28 5/8.
    Den ena åhrwagen6 som är i sade7.
G. Består af swartmylla och sand, till 39046.                 2. 25 1/4.
    Den andra åhrwagen6 som är i trede,
    består af dito jord, 22750.                                        1. 20.
H. Dess ängar består af hårdwall, till                                                  10.


______________
1Fel för beräknas.
2Fel för ifrån.
3tunnor.
4kappar.
5Fel för utsäde.
6Fel för åhrwägen.
7Fel för säde.