UPPSALA:288(Beskrivning:)
Uti forbijvarande1 åhr.


Beskrifning öfer Igelbo som beraknas2 till 1/4
hemman á 4 öresland, bebos af bonden Erik Person
hwilket är anno 1641 bytt ifrån hans kongliga maijtt och
cronan till frälsse, tillijka med Öhrbyhuus gard3,
af sahlig fruu Christina Segred Bielce och nu fortijden4
possideras af sahlig von Prijs arfwingar, hafer effter
fölliande lagenheeter5, som äro afmätte effter gifen
specification anno 1703 in      manad6 af.

        Notarum explicatio.
                                                                  grad.     grad.     sommar lass.
                                                                tr8. kap9. tr8. kap9.  skw10. stw11.
    Iggelboda, som beräknas till 4 oresland7.
    Hafer åhrligt utsäde och äng.               1. 21 1/4.  1. 29 3/4.               30.
       Den ena ahrwagen12 som är i säde.
A. Består en dehl af moo och lite lera beblandat, 19577
                                                               1. 12 3/4.
B. Dito af moojord,      31062,                                 2. 7.
C. Består af moo och lite lera, till 27014,  1. 29 3/4.
D. Dito af moojord,  22968,                                     1. 20 1/2.
E. Dess eng består af små starbottn, till                                                  30.
    Torpet13 Biörnboda13 hafwer åhrligt utsäde och eng.

    Hwad elliest detta hemmanet anbelanger, är dett
    eenstakat bygdt på skougzbygden, norifrån Upsala
    som är dess nermsta kiöpstad 4 3/4 mijhl, hafer och gott
                 muhlbete gierdzle och wedebrand, samp lite timberskoug. Inga
    flere lagenheeter5.
    Torpet Biörnboda hwilket ligger under Örbyhuus
    gård, giör der 2ne dagzwarken14 om weckan, hafer
    åhrligt utsäde och eng,                                       2. 4 1/8.               40.
    Den ena åhrwägen som är i säde består af mojord, 3401,
                                                                             2. 13 1/4.
    Den andra åhrwägen som är i träde består af swartmylla,
    som opwijsad,         25812,                                1. 27.
    Dess eng består af måssbottn som uti wåtåhr beräknas,                 10< >.
   

_______________
1Fel för förbijvarande.
2Fel för beräkanas.
3Fel för gård.
4Fel för förtijden.
5Fel för lägenheeter.
6Fel för månad.
7Fel för öresland.
8tunnor.
9kappar
10skiönwall.
11starwall.
12Fel för åhrwägen.
13Överstruken text.
14Fel för dagzwärken.