UPPSALA:289(Beskrivning:)
Beskrifning öfer Bohl, som beraknas1 till 1/4 del
hemman á 2 öresland, hwilket är anno 1641 bytt
ifrån hans kongliga maijtt och cronan till frelsse,
tillijka med Ohrbyhuus2 gård, af sahlig fruu Christina
Segred Bielke, och nu fortijden3 possideras af sahlig von
Prijs arfwingar, hafer effter fölliande lagenheter4 afmatt5 ,
effter order anno 1703 af   .

         Notarum explicatio.
                                                                                   4 grad.       sommar lass.
    Bohl som beraknas1 till 2 öresland, hafer åhrligt,    ta6.   kapp7.   skw8.  stw9.
    utsäde och eng,                                                     1. 1 269/437.     2.      8.
    Den ena åhrwagen10 som är i säde.
A. Består af moo och sandjord,  15528,                    1. 3 217/.
B. Den andra wreten som är i trade11 består af
    sandjord,   13862,                                                    31 321/437.
C. Dess äng består en dehl af hårdwall, till                                        2.
D. Dito af små starbottn, till                                                                       8.

Hwad elliest detta hemmanet anbelangar är dett
afgiärda bygdh på Österrijkes ägor, nor ifrån Upsala
som är dess nermsta kiöpstad wed pass 4 3/4 mijhl, och
hafer inga flere lägenheeter ähn som inom hak
och stör.


Beskrifning öfer Sandboda 1/2 hemman, á 1/2 öresland, hvilka
är anno 1641 bytt ifrån kongliga maijtt och cronan
till frelse, tillijka med Ohrbyhuus2 gård, af
sahlig fru Christina Segred Bielke, possider<as>
nu fortijden3 af fru Anna Christina Båht.

                                                                                   2 grad.  4 grad.
    Sandbo som beraknas1 till 1/2 hemman
    hafer åhrligt utsade12 och eng.
    Den ena åhrwagen10 som är i säde.
A. Består en dehl af ler med sand beblandat,  42249,   3. 249/437.
B. Dito af sandjord,                                       30241,                   2. 5 56/437.
    Den andra åhrwagen10 som är i trade11.
G. Består en dehl af af lerjord,                      29635,    2. 3 324/437.                
D. Dito af sandjord,                                     50918,                    3. 20 178/437.
              Engarna.
E. En äng som är en dehl af ung skoug bewaxt13 och
    en dehl sijdlandig14, uti medelmattig15 åhr afkastar sig
    små stär16 höö,                                                                                           5.
F. En liten slatterhage17 af hårdwall, till                                                        2.
    Nåck en liten slatterhage17 wed Staf som bestar18
    af hårdwall,                                                                                             2.
G. En beteshage med ung tall, gränskoug19 bewext.
H. Nock en liten betestappa20.

Hwad elliest detta hemman af lägenheter anbelangar
hafer åker uti 2 och 4 graderne, nembligen sand med lera beblan<dat>
sampt sandjord, tembligen wäll häfdad och brukad, samp och behorigen21.
                                                                                      hagnad
                                                                  

________________
1Fel för beräknas.
2Fel för Öhrbyhuus.
3Fel för förtijden.
4Fel för lägenheter.
5Fel för afmätt.
6tunna.
7kappor.
8skönwall.
9starrwall.
10Fel för åhrwägen.
11Fel för träde.
12Fel för utsäde.
13Fel för bewäxt.
14Fel för sijdländig.
15Fel för medelmåttig.
16Fel för starr.
17Fel för slåtterhage.
18Fel för består.
19Fel för granskoug.
20Fel för betestäppa.
21Fel för behörigen.