UPPSALA:290(Beskrivning, fortsättning från sid 289:)
hagnad och dijkad, dess utan frelse gården tembligen
wedmachthållen, ligger 1/4 mihl öster ifrån stora landz-
wegen, som löper ifrån Upsala till Giäfle, och beräknas
till Upsala som är dess nästa kiopstadh1
3 1/4 mijhl. Muhlbete håfes2
uti dess små beteshagar, och mest på allmeningen.
Intet fångskoug wijdare ähn uti dess beteshagar.
   eeller heller någon wijdare lagenheter3.


Beskrifning öfer Bengzboda som beraknas4
till ett helt hemman á 4 öresland, hwilka är anno
1641 bytt ifrån kongliga maijtt och cronan till
frelse, af sahliga fruu Christina Segred Bielke
och nu for5 tijden possideras af sahlig fru Maria
Streiks arfwinga.

                                                              2 grad.    3 grad.     4 grad.   Sommar lass.
    Bengsboda, som består af 4 öresland. tr8.kap9.  tr8. kap9.  tr8. kap9. starrwall.
    Hafer åhrligt utsade6 och ang7,          6. 20 1/4.  4. 24 5/8.  1. 16 3/8.    30.
      Den ena åhrwegen som är i sade10.
A. Består en dehl af lerjord, 59500,       4.  8.
B. Dito af sandjord och litet lera beblandat, 80437, 5.  1.
C. Dito af grund öhrjord,  42327,                                          3.    1/7.

      Den andra åhrwegen som är i träde.
D. Består en dehl af lerjord, till 126218,  9.  1/2.
E. Dito af sandjord,                                                 4. 16 1/4.
              Angarna11.
    4 engstycken uti Blad angen11 syd ifrån garde12
    wed pass 1/4 mijhl, som bestå af massbottn13,                                      30.
F. En liten kalfhage.
G. En beteshage af mike stenig mark, är med ung tall och gran-
    skoug bewäxt der utaf kan hafas nodtorfftigt14 muhlbete och.__________
1Fel för kiöpstadh.
2Fel för hafes?
3Fel för lägenheter.
4Fel för beräknas.
5Fel för för.
6Fel för utsäde.
7Fel för äng.
8tunnor.
9kappor.
10Fel för säde.
11Fel för ängarna.
12Fel för gården?
13Fel för måssbotten.
14Fel för nödtorffigt.