UPPSALA:292-3


(Karttext:)
Holmssånger egor proxime.
Gambla swedje bakar.
Ödhe.
Gammall ödhe åker.
1647.
Ödhe.
Ödhe.
Lind.

Anno 1648, förstendome i Finland, Estland, Carelen.

Holmssånger härregårdz egor nässt hith uth-för.
Lind.
Lind.
1647.
Lind.

Saltsiön här uthföre.

Slätt sältingbottn,
ty sältsiön ähr här ifrån gierdess
gården intet
mera än 150 allnar.
Rönningen om höö
stunnom 12 lass,
under tijdhen 8 lass.
Fult medh skogh och
sten, nogra bärg ibland
uthmedh giärdessgårdarna
och gräss ibland
skogen der
och hwar.
Slatt1.
Wägen åth giärdet.
Swedie bakar.
Lind.

Speculativa ähr annoterat
på denna ändan, ty dhet
war mig omögeligen att detta
geometrica effterge för stora
myrar, bärg och skog.

Starr och skiön wall.
Lilla engen, hö 4 lass.

Nötti skatthemman 4 halfwa, ähro alla lijka
stoora bådhe i eng åker och alla
commoditer och ähr 5 ortugland och 22 penningar
hwart heman. Haffwa de en myra
ihoop, Kyrkemyran benämbd, om höö
1 lass all ihoop. Ingen synnerlig timber-
skog, men kool och wedhskog haffwa dee
till hussenss behoff. Temelig gott fiske i saltsiön.
Giärdesshöö 1 lass hwart åhr hwardera.

Hemängen.
Här är derass bästa och största engesslätt,
ähr doch likwell ingen
slätt medh beskiedh utan
mäst alt skoggångin och
backar ibland.
Småstarr och skön
wall ihoop.

Denne eng drager
till höö inom hela
stängsslen under tijdhen
32 lass, under tijdhen
24 lass.

Här ähr bärg, skog och myrar till öfwerflödh.
Här ähr och nogra slättar nämblig, hagan, tiukun
som iag icke kunna annotera in summa
proprio loco. Mossbottn på de tuå
små slättar.

En rå.
Finnerånger giärde när-mast.
Små starr, slätt.
Finnerånger eng närmast.

__________________
1Fel för slätt?