UPPSALA:294(Beskrivning:)
Här uthe i åminne haffwa dee
temellig skönt jädh och wimber
fiske om wåren, men dee få
ïcke aldeless bruka sina fiske bragd
såssom dee älist willa, ty arendatoren
wedh Wesslandz bruk håller der
hand öffwer och förbiudher dem
Konungzådhran att der icke få
fiskia aldeless i strömen uthan
nogott in mot landen.
Men så går det well till
medh det dee få.


(Karttext:)
Ödhess wrett.
Anno 1648, Israel Larsson Franc.
Slätt, starrwald.
9 1/4 tunnor ör och grof sand.
Desse åkerstycke komer Näss till och liger inne i Skatra2 giärde.
Utsädhe 1 1/4 tunna.
< > Näss åker proxime.
Bärg och skog och steen, T647.
Elack mossboten.
Örjord, nogot swek< >.
Skog och bärg, sampt stenar.
Skönwalla.
Kongzådhran ähr här.
Idelig bärg, skog och steen offwer alt.
Sädhe, S647, ör och grof sand.
Alt skog bärg och steen, S647.
Ör och grof sand.
Lind.
Lind.
Finnerångerss eng på denna sijdhan om åån alt uthföre.
Grönskog1 och bärg, somblig stanss slåå den och i buskarna.
Näss eng på dena sijdhan.
Sandby ägor proxime.
Slätt, mosse och starrbotten.

___________
1Fel för granskog?
2Fel för Snatra?