UPPSALA:295(Vänstra sidan:)
1647 af Israel Frank.

Snatra.


(Högra sidan:)
Snatra, skattehemman 4 halfa och ett fiärdedelss torp, ähr 5 ortug land.
Nummero 1, ähr 14 ortug land, hafer i bymåll 20 alln, får höö på byengen
70 lass, hästhagen 2 lass, ett skiär, dee rådhe alla 4 uti, Snö-
skiär benämbdt, ähr inthet annat än elakt betessskiär, Klöf-
haren och ett elackt skiär kommer nummero 1 till.

Nummero 2, ähr 7 ortug land, hafer i bymåll 10 alln, får höö på
byengen 35 lass, hästhagen 1 lass, betessskiär, Snöskiär
haffwer han och en bonde i Staff, Mag Eriksson benämbd, ängen
som kommer till torpet och haffwa i teegskiffte effter öresslått,
kan den eng draga alss ihop på dem bådha, höö 12 lass.
Och det giora1 de uthlagor före.

Nummero 3, ähr 12 ortug och 4 penningar, noch ett torpss åker wret medh sagt
ähr, 5 ortug land, haffwer i bymåll för bådhe delarna 22 alln
får höö på byengen 55 lass, på hästhagen 2 lass, ett betess-
skiär Snöskiär benembd, noch ett Åminssholmen, noch Högh-
haren, S Oluffss haren.  Nummero 3, haffer torpess åker, den
skattar han före, och nummero 2 hafer engen der till som
ofwanbemälte ähr.

Nummero 4, ähr 10 ortug land, hafwer i bymåll 13 aln.
Får hö på byengen 35 lass, på hästhagen 2 lass, beth
på Snödhskiär, ifrån detta heman haffwer Pedher Olufzon
sampt Biörn i Staff, 10 lass eng hwilket förmält
står uthi /höglofliga i åminnelsse/ s konungz Johanss bref
ssom Staffz kararna haffwa att sig defendera medh. Men
lijkawell giör bonden fulla uthlagor för samma eng.
Giärdesshöö få dhe doch ena åhret 1 lass hwar deth andra 2 eller 3.
Ingen timberskog, men eliest temelig tarffweskog till
koolnadh och wedhbrand. Temelig gott fiske i saltsiön.

En frelssebonde i Westerwadh hafwer 4 lass eng
ifrån nummero 1 och 2 i byengen.

Uthsäde bådhe åhren lijka mycket.

_________________
1Fel för giöra.