Lilla Sörmlandssamlingen:13      Geograpisch affriittning
      öffwer een deel byar i Swijnewadh
      sochn vthi Nerikie.

      Åthskilldnat emellan byer och torph.
      ??? Kyrkier.  
      ??? Herregårder.
      ??? Prestegårdher.
      ??? Bonde byer.
      ??? Torph.

             Afsatt anno 1644.

                            M:A:S:

(Karttext:)

Nordan, Westan, Östan, Sunnan
Sw<in>ewadh1
Kiäwestarudh
Prestegår<de>n2
Denne åå hafwer sitt uthsprungh af små siöögar, kiärr och treske
Såteren lacus
Bijesta
Kultorph
Glåttra
Hundebergh
Biurshullt
Måål siöön
Landz weeg ifrån Örebro och nieder åth Östergiötlandh.
Stenkulla
Deije
Kallkeboo
Hargha
Kårtorph
Sk<in>nerbacka
Humle<...>4
Kåpperbool
Gåle
A<...>5
Boo
Diurbool
Booskulla
Qwarne siöön
Listorph
Oosterbergha
Åå
Här ähr qvarnefall
Grytt
Här ähr både sågheqvarn och miölqvarn bygd.
Broo
Svaalnäs
Hällienäs
Lönhultt
Vppå denne plaan finnes någre bergh som ähre iern malm vthi.
Fogelhullt
Gamby
Affre siöön.
Nygardh
Grytt siöön
Trållhultt
Ybool
Slettmoo
?ysbacka
Här ähr ett skiönt åålefiskie
Beck
Diursnäs
Fyllinghe
Siöö
Emme
Appelltompta
Kattala
Råmpekiärr
Här ähr och åålefiskie
Schala milliarium.

(Senare blyertsanteckning:)

Åssbro.

1 Endast Sw ewadh synligt i skarven mellan sidorna
2 Endast Prestegår n synligt i skarven mellan sidorna
3 Endast Sk nerbacka synligt i skarven mellan sidorna
4 Endast Humle synligt i skarven mellan sidorna
5 Endast A synligt p.g.a. skada i papperet