Lilla Sörmlandssamlingen:4


(Rubrik:) Åkärs häradt   Hälgarä sochn


     Notarum Explicatio
                                                         Tunna    Laß
      Knutzbergh, 1 hemman                          
      Vthsede dett ena åhrett                13 1/8     5
      Vthsede det andra åhrett              11 1/2     4
      Engen finneß iblan Näß engh
      Skogh ähr till denne gårdh så tem-
      ligh, fijskiä haffuer han i Mälaren
      till alle handa slagz fijsk etc.


(Karttext:)

Edby ägor här emoot
Näß giärde här emoot.
Wäla giärde på denne sidan
Åßby giärde här emoot.