Mälby:1Her hafwer man till att aecta att alla planta dirigera sigh
medh meridionalem lineam upp och wieder på bladhett
undantagande hwadh som med sina compaser
ähr afsatt.