Mälby:10-11Numero     Notarum Explicatio                                                                  Tunnelandh
                                                                                                                  Laß
                  Biörlundha sochn 
                     
1                Määllby i båda gierden ehr leer och mulliordh
2                Vthi östre gierdett sädhe                                                           11
3                Vthi södhre gierdett sädhe                                                        11 ½
4                Vthi wester engien höö laß                                                        8
5                Vthi kiärr engien höö laß                                                           16
6                Sanck kiärr engh om höö laß                                                     4
7                Temeligh godh hårdh wallz engh om höö laß                              4
                  Effter medellmåtigh gräßwaxt1 medh gierden
                  höö laß                                                                                     36

8                Ökna   I bådhe gierden ehr leer och
                  mulliordh
9                Vthi westre gierdett sädhe                                                         11 ½
10              Vthi östre gierdett sädhe                                                            10 ½
11              Sank kiärr engh om höö laß                                                        8
12              Vthi öster engien höö laß                                                            12
13              Vthi wester engien höö laß                                                          24
                  Effter medellmåtigh gräß waxtt2 medh gierdett
                  höö laß                                                                                      50

                  Till bådha gårderna legenheet till beeteßmark
                  timber och nödh torfftigh tarfweskogh.

                  Biörlundha sochn,   Ööija
                  Frelsehemman 1 och chronehemman ½
                  Vthi bådhe gierden ehr godh mulliordh
A               Vthi norre gierdett sädhe                                                            10
B               Vthi södre gierdett sädhe                                                            12
C               Vthi siöö engien höö laß                                                             60
D               Vthi stoor engien höö laß                                                            110
E                Lyder till Hans Exelenttz Herr Giöstaf Horn     
                  I stångemåhl 12 2/3 stångh
                  Vthi norre gierdett sädhe                                                            7 1/27
                        Vthi södhre gierdett sädhe                                                         8 4/9
                        Vthi siöö engien höö la
ß                                                             40
                  Vthi stoor engien höö laß                                                            75

F                Chrone ½ i stångemåhl 5 1/3 stångh
                  Vthi norre gierdett sädhe                                                            2 26/27
                        Vthi södhre gierdett sädhe                                                         3 5/9
                        Vthi siöö engien höö la
ß                                                             20
                  Vthi stoor engien höö laß                                                            35

                  Till Beteßmark och nödhtorfttigh skogh
                  finnes mäckta ringa legenheet
                  Fiskiewattn i Stoor siöön och Eekespaden

(Karttext:)

Eekespaden
Biörn enghz egor wedh
Stoor siöön
Kiärr wallz engh full medh biörk och aaleskogh
Hårdh fnugg wallz engh full medh små backar biörk och talleskogh
Tibbelettz egor wedh
Eekelundh
1/3 ehr godh hårdh wall och 2/3 ehr sanck kiärr wall
Wengia egor wedh
1/3 ehr godh hårdhwall och 1/3 ehr sanck kiärrwall
Här vppå denne plaanen ähr ett stortt och sancktt kiärr brukas till muulbeete
Kaalstadh egor wedh
Denne broon innehåller 420 alner och måste Ööija belte broo åhrligen hålla wijdh macht om the wele medh sin boskap till eller ifrån byn komma.
Landzwegh ifrån Nyckiopingh till Grimsholm
Temmeligh godh hårdh wallz engh full medh allehandha små skogh
Skarp hårdh wallz engh
Schala Ullnarum

                  
1 D.v.s. gräswäxt.
2 D.v.s. wäxt.