Mälby:12Numero     Notarum Explicatio                                                                  Tunnelandh
                                                                                                                  Laß
                  Biörlundha sochn   Axola frelsehemman 2
                  Vthi bådhe heem gierden ehr leer mull och sandhblandat iordh
1                Vthi östre gierdett sädhe                                                           14
2                Vthi södhre gierdett sädhe                                                        8 ½
3                Lyder till Hans Exelentz Herr Giöstaf Horn i stångemåhl
                  13 stenger. Vthi östre gierdett sädhe                                         9 1/10
4                Lille gierdett eenskijltt denne gårdzens om sädhe                       3
                  till höö la
ß                                                                                16
5                Siöö engien och een skijltt om höö laß                                      40
                  Effter medelmåtigh gräß wäxt höö laß                                       60
                  Vthi södre gierdett sädhe och dätt ähr i tegeskiffte                     5 ½   1/20

6                Lyder till wellborne Jesper Ander
ßon på Lundhby i stångemåhl
                  7 stenger. Vthi östre gierdett sädhe                                           4 9/10
                  Vthi södhre gierdett sädhe                                                        2 ½   19/20
7                Lille gierdett eenskijltt om sadhe1                                                             2 1/4
                        Till höö la
ß                                                                               8
8                Till engien eenskijltt om höö laß                                                 3
9                Skogz engien om höö laß                                                          9
10              Hemm engien om höö laß                                                         16

11             Chrone 1/4 hemman seijes hwara bygdtt af numero 3 ägior
                 hwilkett wäl kan hwara till trooende helst mädan numero 6
                 hafwer sin engh behållen numero 9.
                 Åhrligitt sädhe                                                                           1 ½
12             Summa höö medh gierden                                                         10
                 Legenheet till beeteßmark timber och tarfweskogh
                 Fiskiewattn i Lijkstammen.

(Karttext:)

Lijkstammen
½ sank måß och kiärr
½ skönwallz engh om
Skönwallz engh
Askertorpz egor wedh
Hårdhwallz engh fult medh små backar
Sanck kiärr engh full medh backar och små biörkeskogh
fultt medh backar och små biörkeskogh och någott kiärr wall
1 D.v.s. sädhe.