Mälby:13Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                  Gåsinge sochn   Vlliestadh frelsehemman 2
                  I alla ägor lijka stora. I bådhe gierden ehr leer och mulliordh
1                Vthi östre gierdett sädhe                                                                   18 ½
2                Vthi westre gierdett sädhe                                                                 16 ½
3                Hemm engien ehr temeligh godh hårdhwall fullt medh tufwer om höö   10          
4                Siöö engierna ½ sancke och sidlente ½ hårdh wallz engier
                  om höö la
ß                                                                                        40

                  Åhrligitt sädhe till hwardera gården i östre gierdett                              9 1/4
                  Vthi wästre gierdett sädhe                                                                 8 1/4
                  Effter medellmåtigh gräßwäxt medh gierdett höö laß                          27

                  Till beteßmark och nödhtorfftigh tarfweskogh finnes ringa
                  legenheet. Fiskiewattn i Affla och Nyckle siöön.

(Karttext:)

Blackstadh egor wedh
Affla siöön
Schala Vllnarum
Nyckle siöön
Beeteßhaga full medh stubbar och eene buskar