Mälby:14-15Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                  Biörlunddha sochn   Harebroo
                  Skattehemman 3. I båda gierden ehr godh mulliordh
                  och någott leer blandatt
                  Vthi hwartt dera gierdett ehr till sädhe                                               29
1                Vthi Skattz engien höö laß                                                                 42
2                Vthi Tufwe engien höö laß                                                                 60
3                Vthi haghe och Öö engien höö laß                                                       210         
4                Lyder till  Wi
ßbohammar och ehr 4 ½ öreslandh
                  Hafwer åhrligen till sädhe                                                                  10 7/8
                        Vthi Skattz engien höö la
ß                                                                 18
                  Vthi Tufwe engien höö laß                                                                  24
                  Vthi hage och Öö engien höö laß                                                        80
5                Lyder till Hans Exelentz Herr Giöstaf Horn och ehr
                  4 öreslandh. Hafwer åhrligen till sädhe                                               9 2/3
                  Vthi Skattz engien höö laß                                                                 14
                  Vthi Tufwe engien höö laß                                                                  20
                  Vthi haghe och Öö engien höö laß                                                        70
6                Lyder till chronan och ehr 3 ½ öreslandh
                  Hafwer till åhrligitt sädhe                                                                    8 11/24
                       
Vthi Skattz engien höö laß                                                                 10
                  Vthi Tufwe engien höö laß                                                                  16
                  Vthi haghe och Öö engien höö laß                                                        60

                  Lägenheet till beteßmark och allehanda
                  nödhtorfftigh tarfweskogh
                  Fiskiewattn i Askewijk och Hafre siöön

                  Gåsinge sochn Dawestadh
                  Vthi alla gierden ehr godh mulliordh och
                  någott leer blandatt
A               Till sädhe vthi Ö[ö]stre gierdett                                                         14
B               Vthi södhre gierdett sädhe                                                                 14
C               Ny vppgiordh åcker om sädhe                                                          1 ½
D               Vthi täppan sädhe                                                                            1 7/8
E               Vthi Siöö engien höö la
ß                                                                    50

                 Ittem wijd Bondehälla hafwa the een
                 engh kallas Bommbe fiällen om höö laß                                               16
                 Finnes a folio numero 23.

                 Till beetesmark och tarfweskogh finnes
                 ringa legenheet
                 Fiskiewattn i Stoor siöön
                 Humblegårdh om stenger 600

(Karttext:)

Bergha egor wedh
Askewijkz siöön
Eekelundh
Bergha egor wedh
Öö engien
Eekelundh
Hage medh öö engien ehr skonwall doch brede wijdh åhnan på både sijder ehr sank kiärr engh
Schala Ullnarum
Skönwallz engh
Haffre siöön
Prestegårdzens egor
Åålstads egor wedh
Skönwallz engh full medh tufwor och någott eekeskogh
Stoor siöön