Mälby:2-3Numero         Notarum Explicatio                                                  Tunnelandh
                                                                                                      Laß
                      Fröstuna sochn

1                    Mällby säthegårdh i bådha gierden ehr leer
                      och mulliordh
2                    Vthi södhre gierdett sädhe                                          9 ½
3                    Vthi norre gierdett sädhe                                            9 1/4
4                    Vthi engien till höö effter medellmåtigh grä
ßväxt          60
                      Humblegårdh om stenger  500.

5                    Bööllia   i bådhe gierden ehr leer och mulliordh
6                    Vthi norre gierdett sädhe                                            8
7                    Vthi westre gierdett sädhe                                          11
8                    Vthi södher engien höö laß                                         50
9                    Vthi wester engien höö laß                                          8

10                  Aal   i båda gierden ehr leer och mull-
                      iordh
11                  Vthi södhre gierdett sädhe                                          10
12                  Vthi norre gierdett sädhe                                            11 ½
13                  Vthi engien höö laß                                                    16
                      Noch hafwer han een engh kallas Wåmma
                      finnes a folio numero 5 om höö laß                              8

                      Till deße 3 gårderna ehr godh beteßmark
                      timber och tarfweskogh
                      fiskiewattn i Sille siöön

                     Skogh och vthmark som lyder till deße
                     gårderna ähr intet utlagdh medh wiße
                     stenar, uthan effter sådan hwar och een
                     hafwer under sigh häffdatt, hwarföre
                     hafwer man den vthmarks skogen egenttligen
                     intett kunna afmäta och beskrifwa till
                     wijdare ransakningh.

(Karttext:)

Beteßhagar fulle medh bergh och små graan skogh.
Sille siöön
Denne plaan ehr een högh backa full medh små biörcke skogh brukas till beteshage
Håårby egor wedh
Sancktt måßwalls kiärr fultt medh tall biörk och aaleskogh
Beteßhage full medh bergh och små biörkeskogh
Skönwallz engh och sidhlentt
Skarpp wall brukas till beeteßmark
Skarp hårdh wallz engh kan mäst vppgiöras till åcker
Sidhlentt mark
Sidlentt kan vppgiöras till åcker giönom dijkandhe
Hårdhfnugg wallz engh
Temeligh godh hårdh wallz engh
Denne plaan ehr godh mulliordh och kan vppgiöras till åcker
Schala Ullnarum