Mälby:21Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                 Wåliinghe sochn    Nöbbele
                 Frelsehemman 1 och chronohemman 1. I alla ägor lijka stora
1               Vthi norre gierdett ähr leer och mulliordh om sädhe                            15 ½
2               Vthi södhre gierdett ehr leer och sandhiordh om sädhe                       18
3               Siöö hagen om sädhe                                                                        ½
4               Vthi engien höö laß                                                                           80
                 Åhrligitt sädhe till hwardera gården
                 Vthi norre gierdett medh siöö hagen sädhe                                         8
                 Vthi södhre gierdett sädhe                                                                 9
                 Vthi engien höö laß                                                                           40
5               Chronegården hafwer humblegårdh om stenger 300

                 Ringa legenheet till beetesmark.

(Karttext:) 

Wijßbohammars egor
Sanck kiärr wallz engh medh små biörke skogh
Qwiegierdettz egor wedh
Siggtuna egor wedh
Sandh iordh