Mälby:22-23Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                  Gåsinghe sochn   Afflaa     frelsehemman 4
                  och chronehemman 2. I alla gierden ehr leer och mulliordh
1                Vthi westre gierdett till sädhe                                                            44
2                Vthi norre gierdett sädhe                                                                  24 ½
3                Vthi södhre gierdett sädhe                                                                15 ½
4                Vthi norr engien höö laß                                                                    28
5                Vthi siöö engien höö laß                                                                    45
                  På vthmarken hafwa the een engh kallas Sättran och
                  ähr sank kiärr wall full medh biörk och aaleskoog om höö                  48
6                Chronegårdh i stånghemåhl 5 1/3 stångh
                  Åhrligitt sädhe vthi wästre gierdett                                                     7 1/3
                        Vthi norre och södhre gierdett sädhe                                                 6 2/3
                        Effter medelmåtigh grä
ßwäxt på alla engierna höö laß                         20
7                Twenne frelse lyda till Vellborne Broor Anderßon på Broo
8                Lyder till Hans Exelentz Herr Linnar Tårstenßon
                  och ehr hwar af deße 3 gårderna i stångemåhl 4 stenger
                  åhrligitt sädhe till hwardera gården i westre gierdett                             5 ½
                  Vthi södre och norre gierdett sädhe                                                    5 
                  Effter medellmåtigh gräßwäxtt till hwar gårdh summa höö                    13
9                Chronegårdh i stångemåhl 6 stenger i westre gierdett sädhe                 8 1/4
                  Vthi norre och södhre sädhe                                                               7 ½
                  Effter medellmåtigh gräßwäxt på alla engierna höö laß                         22
10              Lyder till Hans Exelentz Herr Giöstaf Horn. Vthi
                  stångemåhl 8 2/3 stångh. Vthi westre gierdett sädhe                               11 11/12
                  Vthi norre och södhre gierdett sädhe                                                  10 5/6
                  Vthi norr engien höö laß                                                                     10
                  Vthi siöö engien höö laß                                                                     14
                  Vhi Sättran höö laß                                                                            16
11              Skatte åcker ähr 1 tunnelandh    }   Lyder till Settra i Gåsin-
12             Och skatte ähr 5/8 tunnelandh         ge sochn
13             Sampt engh om höö laß ½  

                 Legenheet till betesmark timber och tarfweskogh
                 Fiskiewattn i Afflaa siöön

                Gåsinnghe sochn
A             Bondehälla    Vthi bådhe gierden eh<r> leer och mulliordh
B             Vthi westre gierdett sädhe                                                                    13 ½
C             Vthi norre gierdett sädhe                                                                      11 ½
D             Vthi stoor engien höö laß                                                                      90
E             Wester engien temeligh godh hårdh wall om höö laß                              14
F             Skönwallz engh lyder till Taaßnäs a folio numero 19 om höö                 20
G             Bombefiällen temmeligh godh hårdh wall om höö laß                              16
                Lyder till Dawestadh a folio numero 14.
H             Drottningetegen lyder till prestegårdhen om höö laß                                7

                Ringa legenheet till beetesmark. fiskiewattn i Hollandz
                siöön. Ligger på vthmarken

I              Hiellminghe   I både gierden ehr leer och mulliordh
K            Vthi wästre gierdett sädhe                                                                      15
L             Vthi södhre gierdett sädhe                                                                      8 ½
M            Vthi Lundhz gierdett sädhe                                                                     4 ½
N             Vthi stoor engien höö laß                                                                       50
O            Wester engien skarp hårdh wall om höö laß                                            6
                Ittem vthi Lundh ehr een engh kallas Tegeskiffte
                och vthi samma engh hafwer Hielminge 1/3 om höö                                10

                Lijten legenheet till beetesmark och nödhtorffftigh
                tarfweskogh
                Fiskiewattn i Stoor siöön.

(Karttext:)

Schala Ullnarum
Temelig godh hårdh wallz engh
Denne engien lyder till Blackstadh om höö laß 8
Skönwallz engh
Graanbacka egor wedh
Lundh egor wedh
Skarp hårdh wallz engh full medh graan och biörke skogh
Temeligh godh hårdh wallz engh
Prestegårdzens egor wedh
Affla siöön