Mälby:26-27Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                 Wagnhäradtt sochn    Lundhby
                 I båda gierden ehr godh mulliordh och någott leerblandatt     
1               Vthi westre gierdett sädhe                                                                 12                                                                                        
2               Vthi östre gierdett  sädhe                                                                   14
3               Vthi lill engien höö laß                                                                        20
4               Lundhengien om höö laß                                                                    8
5               Bree fiällen om höö laß                                                                     3
6               Broms engien om höö laß                                                                    6
7               Kijfwene fiällen lyder till Sundh a folio numero 25 om höö laß             14
                 Wijdh Troosa hafwer han een vthengh kallas Lundhby skiu<...>
                 Om höö laß                                                                                       6

                 Legenheet till beeteßmark och nödhtorfftigh tarfweskogh

Numero    Notarum Explicatio                                                                            Tunnelandh
                                                                                                                           Laß
                 Wagnhäradtt sochn   Ååbroo frelsehemman 2
                 Vthi alla gierden ehr godh mulliordh och någott leerblandatt.
A               Hafwer sina gierden och engier een skijltt
B               Vthi nore gierdett sädhe                                                                     17
C               Vthi östre gierdett sädhe                                                                    14 ½
D               Vthi Ååengien höö laß                                                                        20
E                Bree engien om höö laß 36, och lyder ½ till Wappelsta och ½ till
                  denne gården   höö laß                                                                       18
                  Wijd Troosa hafwer han een vthengh om höö laß                                 3
                 
                  Till denne gården ehr ingen annan vthrymme

                 Westlungha sochn
F               Denne och den andra gården lyda både till hans exelentz herr Giöstaf Horn
G               Vthi norre gierdett ehr till sädhe                                                          4 ½
H               Vthi westre gierdett sädhe                                                                  9 ½
I                 Södergierden till sädhe                                                                       6
K               Vthi wester engien höö laß                                                                  30
                  På Wappelsta egor hafwer denne gården een vthengh om höö laß          4

                  Lijten legenheet till beetesmark och tarfweskogh
                  Fiskiett vthi åhnan ähr förbuditt af cronones fogdar
                  och lagläsare

                  
(Karttext:)

Hårdh fnugg wall
Lundhby egor wedh
Wappelsta egor wedh
Skönwallz engh full medh tufwor
Wappelsta egor wedh
Hårdh fnugg och någott godh hårdh wallz engh
Aalby egor wedh
Skönwallz engh
Skönwallz
Hårdh måßwall full medh små graan och aale skogh
Sille egor
Sille egor
Ååbroo egor wedh
Aalby hopa een vthiordh lyder till grefwinnan fruu Ebba Lejonehufwudh
Schala Ullnarum