Mälby:6-7Numero     Notarum Explicatio                                                              Tunnelandh
                                                                                                              Laß
                  Fröstuna sochn  Siggtuna
                     
                  Frelsehemman 2 i alla egor lijka stora
                  I alla gierden ähr godh mulliordh
                     
1                Uthi norre gierdett sädhe                                                       25
2                Uthi westre gierdett sädhe                                                     23
3                Uthi stoor engien till höö laß                                                  70
4                Uthi Skyllingz engien höö laß                                                  8
5                Skönwallz engh om höö laß                                                   20
                  Ittem Wåmma och söör engierna a folio nummero 5
                  om höö laß                                                                           15
                  På vthmarken hafwa the een sanck kiärr
                  engh kallas Vllfwemåsen om höö laß                                     10
                  Åhrligitt sädhe till hwardera gården i norre gierdett                 12 ½
                  vthi wästre gierdett sädhe                                                      11 ½
                  Effter medellmåtigh gräß waxt1 till hwardera
                  gården höö laß
                  medh gierden                                                                        64
0                Humblegårdh om stenger  600
6                Skyllingz torpett bygdtt på Siggtuna egor
                  åhrligitt sädhe                                                                        7/8
7                Vthi engien höö la
ß                                                               6

                  Till deße gårderna ehr legenheet till beeteßmarck
                  timber och tarfweskogh
                  Fiskiewattn i Fröö och Sille siöön.
8                Ååhlfiskie brukas till Wißbohammar.

Numero     Notarum Explicatio                                                              Tunnelandh
                                                                                                              Laß

                  Fröstuna sochn, Waala frelsehemman
                 1 och chronehemman 1 i alla egor lijka
                 stora.
                 Vthi gierden ehr leer och mulliordh doch
                 någott beblandatt medh biörkeiordh
1               Vthi östre gierdett sädhe                                                         17
2               Vthi wästre gierdett sädhe                                                      16
3               Vthi stoor engien höö laß                                                        24
4               Wester engien ehr hårdh wall om höö laß                                4
5               Denn engien lyder eenskijltt till crone-
                 gården om höö laß                                                                 8
                 Åhrligitt sädhe till hwardera gården i
                 östre gierdett sädhe                                                                8 ½
                 Vthi westre gierdett sädhe                                                      8
                 Effter medelmåtigh gräßwaxtt2 höö laß                                   16
A              Lyder till Hans Exelentz Her Giöstaf Horn
B              Chronegårdh

                 Ringa legenheet till beeteßmark och
                 nödhtorfftigh tarfweskogh
                 Fiskiewattn i Stoor och Wala siöön.

(Karttext:)

Fröö siöön
Långhlije egor wedh
Wißbohammars egor wedh
Hårdh wall
Waala siöön
Sanck kiärr wall
Godh hårdh wall
Sanck kiärr wallz engh
Waakerby egor wedh
Temmeligh godh hårdh wallz engh
Temmeligh godh hårdh wallz engier
Nöbbelettz egor wedh
Gammal run steen
Denne åhn hafwer sitt vtsläpp wijdh Troosa i Saaltt siöön
Schala Vllnarum
1 D.v.s. wäxt.
2 D.v.s. gräswäxtt.