Mälby:8Numero     Notarum Explicatio                                                                  Tunnelandh
                                                                                                                  Laß
                  Fröstuna sochn,  Store Brink, vthi båda gierden ehr
                  mulliordh och leer blandatt doch ehr myckin swagh iordh i
                  södhre gierdett
                     
1                Vthi norre gierdett sädhe                                                          7 ½
2                Vthi södhre gierdett sädhe                                                        8
3                Hoop engien skönwall om höö laß                                            10
4                By engien ½ sanck kiärr ½ skönwallz engh om höö laß              20
                  Ittem på vthmarken hafwer han een hårdh wallz engh full medh  
                  småå graan aall och biörkeskogh om höö laß                             14
5                Deen åckeren ehr 1/8 tunnelandh och dömdh ifrån store Brink
                  till Kneppinge effter ett dijke som giersgården nu ståår vthi och
                  hafwer förbemälte dijke sin begynnelse öfwerst och mitt vthi Kneppinge gier-
                  de elliest finnes ther intet dijke
                  Legenheet till beet
ßmark timber och nödhtorfftigh tarfweskogh.

(Karttext:)

Ekeby egor wedh
Kneppinge egor wedh
Lille Brincks egor wedh