Mälby:9Numero     Notarum Explicatio                                                                  Tunnelandh
                                                                                                                  Laß
                  Biörlundha sochn  Nääs frelsehemman
                  1 och cronehemman 1 i alla egor lijka stora, vthi bådha gier-
                  den ehr godh mulliordh och någott leerblandatt.
                     
1                Vthi norre gierdett sädhe                                                          17 ½
2                Vthi westre gierdett sädhe                                                        21 ½
3                Vthi stoor engien höö laß                                                          30
4                Lett engien temeligh godh hårdh wall full medh tufwor om höö   10
5                Siöö hagen skönwall om höö laß                                               4
                  Åhrligitt sädhe till hwardera gården i norre gierdett sädhe           8 3/4
                        Vthi westre gierdett                                                                  10
3/4
                        Effter medellmåtigh grä
ßwaxtt1 medh gierdett höö laß                25
6                Chronegårdhen
7                Lyder till Hans Exelentz Herr Giöstaf Horn.

                  Ringa legenheet till beeteßmark. Hwadh skogen anlangar
                  så ehr den aldeles förbunden till att hugga ett trää, effter han
                  vtmarks skogen ähr reest till jägare plattz.
                   Fiskiewattn i Stoor siöön.

(Karttext:)

Stoor siöön
Skarpp hårdh wallz engh medh haßell och eekeskogh sampt tufwor
Schala Vllnarum
Wääla egor wedh
1 D.v.s. gräswäxtt.