Mörby:10-11

Notarum Explicatio A   Össby   3 hemman
1   Hemmanet                  8 1/3 öreslandh
B  Vtsäde det ena åhret    8 5/8 tunnor
C    Det andra åhret         7 ½ tunnor
D   Vthj wreterna            1 3/4 tunna
E   Höö af Byängerna till   16 las
F   Af  Slottehagan            2 lass
G   Af fiällen      folio 10      3 las

2   Hemmanet                  6 1/3 öresland
B   Vtsäde det ena åhret      6 5/16 tunnor
C    Det andra åhret            5 tunnor
H   J wreterna                     1 ½ tunna
E   Höö af byengerna          12 las
J   Af hagarna                     2 lass

3   Hemmanet                  8 1/3 öresland
B   Vtsäde det ena åhret   8 5/16 tunnor
C   Det andra åhret            7 ½ tunnor
K   Vthi wreterna               2 tunnor
     Höö af byengerna till    16 lass
L   Af fiällen                     3 lass

    Denne byen har och så engesfieller på
    Vbby Storeengien.
M   Vtjorden till Gillberga        }
N   Vtjorden till Gilberga         }Specificerat folio 17.
O   Een ängesfiell till Vtjorden  }   
    Skogh och mulebet och fiskie till nödtorften

Notarum Explicatio

P   Målsetra Torp
Q   Vtsäde det ena åhret      1 1/4 tunnor
R   Det andra                        7/8 tunna
S   Höö till                           14 las
T   Denne engen kommer Lillebolet till
    och ähr specificerad folio 16
V   Denne engeshaga kommer Albybyn till
    2 las, ähr specificerad folio 15

    Hela Össby byen hafuer 4 engesfieller tillhopa
    widh Gilberga till   12 las, huilke ähre note-
    rede medh F folio 17.

(Text på kartan:)

Måålsiön

Gilberga ägor på denne sidan

Nääs ägor på denne sidan

Sandmylla

Sandmylla

Skiewijken

Scala ulnarum