Mörby:12

L   Nyby Torpp
M   Vtsädhe det ena åhrett   1 1/4 tunna
N   Vtsädhe dett andra åhret   3/4 tunna
O   Höö aff Engen                  2 ½ lass
P   Gierdess höö                     2 lass
Q   Bethesshaghe med bärg och skog
    Suartmylla i både gerderna,
    Jnga andre lägenheeter, till skog och mu-
    lebeete, vtan der bolbyen will det oplåta.
Notarum Explicatio A   Nyby      16 öreslandh
B    Vtsäde det ena åhret      13 1/4 tunna
C   Det andra                        10 tunnor  
    J wreterna wid Kiälberga   1 3/4 tunna
    huilke ähre Noterade med E folio 9
D   Höö widh byen till      4 las
    Denne byen har engesfieller på Vbby
    Storengen, till 10 lass folio 62. Numero 46
    Skogh och mulebet lijtet
E   Estara kyrkia
F   Kyrkiebyen      12 öresland
G   Vtsäde det ena åhret      11 tunnor
H   Det andra                      10 tunnor
J   Höö widh byen till            27 lass
    Denne byen haar ochså engzfieller på
    Vbby Storeengien.
    Skogh och mulebet lijtet. Got fiskie
K Kommer Gilberga till. Specificerat folio 17.
    Kyrkiebyn haar engiesfieller widh
    Gilberga till      6 las Notered med H
    folio 17

    Een åkerwreet 1/8 tunna afritat folio 62
    och numero 49.

(Text på kartan:)

Gillberga ägor

Kiällberga ägor på denne sidann

Leermylla

Leermylla

Össeby ägor

Skiewijken


Hårdwald

Scala ulnarum