Mörby:18-19

Notarum Explicatio A   Miölsta by   5 hemman
    Deelte i Öster- och Westerby
1    Hemmanet   15 öresland.
B   Vtsäde det ena åhret efter deres heffdh 10 ½ tunnor 5 kannor?
C    Det andra åhret   8 5/8
D   J wreterna            1 7/8 tunna
E   Af hagarna höö till   9 las
    Af engen widh Medwij till   6 las

2   Hemmanet         12 öresland
    Vtsäde första åhret   8 11/16 tunnor
    Det andra               8  15/16 tunnor
F  Af hagarne höö till      9 las
    Af engien widh Medwij   5 las

3    Hemmanet        11 öresland
    Vtsäde det ena åhret    7 11/16 tunnor
    Det andra                    7 5/8
G    Af engierna    höö till    2 las
H    Af hagarna                   6 lass
    Af engien widh Medwij   till 5 lass 

4    Hemmanet            10 öresland
     Vtsäde det ena åhret     7 15/16 tunnor
    Det andra                        7 1/8 tunna
G    Af engierna höö till       4 las  
I   Af Slothagarne               5 las
    Af engien widh Medwij   4 lass
K   1 wreet                        1 1/4 tunna

5   Hemmanet      16 öresland
    Vtsäde det ena åhret   11 11/16 tunnor
    Det andra                     11 1/8 tunnor
    Af engierna höö till         6 lass
L   Af Slothagarne             9 lass
    Af engien widh Medwij till   7 lass

M   1 Torp ligger vnder det andra hemmanet
N   Vtsäde det ena åhret      1 tunna
O   Det andra                       3/4 tunna
P   Höö till                           2 lass
Skogh mulebeet, och fiskiewatn till nödtorften

Ö   kommer Österbyen eenshilt till
W   kommer Westerbyn enshilt till
X   kommer hela byn till effter öretalet
G   Engier till Westerbyn enshilt

    J Österbyn ähre tillhopa      32 öresland
    Vtsäde det ena åhret          22 tunnor
    Det andra                          18 1/8 tunna
    J Westrebyn ähre och tilhopa 32 öresland1
    Vtsäde det ena åhret              22 1/4 tunna
    Det andra                              25 3/4 tunnor

    Det tridie hemmanet hafuer 5 öresland
    i Österbyn, och 6 i Westrebyn

    Engien widh Medwij är noteret medh M
    folio 22.

(Text på kartan:)

Leermylla

Leermylla

Leermylla

Leermylla

Medwij ägor på denne sidan

Aalby ägor på denne sidan

Scala Vlnarum1 oresland ms