Mörby:26-27

Notarum explicatio

A   Rånääss    2 hemman
1   Hemmanet         6 öreslandh
B   Vtsäde det ena åhret      9 1/4 tunna
C   Det andra åhret               9 tunnor
D   Vthi wreterna                 1 5/8 tunnor
E   Höö till                           31 las
F   Een beteshaga

2   Hemmaneth ähr lijka i öretaall åker och engh
G   i wreten                     5/8 tunna
H   Een beteshaga

J   Molnarens gårdh
K   Vtsäde det ena åhret kallas Söderbyfiellen   4 tunnor
L   Det andra                  1 3/4 tunnor
E    Engh tillhopa medh byen   4 las
N   Af engeshagan                  3 las
O   Sågquarn och
P   Miölquarn brukas till herrens behoff
    Skogh mulbeet till nödtorfften, got fiskewatn

(Text på kartan:)

Midwij ägor på denne sidan

Skiewijken

hårdwald

Leermylla

Bagare ägor på denne sidan

Hård wald och små? stenar

Mölnarens eng

Leermylla

Söderby ägor på denne sidan

Leermylla
Söderby fiellen

Scala vlnarum