Mörby:42-43

Notarum Explicatio A   Edzbole eller Espebolett
B   Vtsäde det ena åhret   2 ½ tunna
C   Det andra                  2 tunnor
D   Höö till                      20 lass

E   Hummelbole ehler Lyckian?
F   Vtsäde det ena åhret   1 tunna
G   Det andra                  3/4 tunna
H   Höö till                      3 las

J   Ingeborgby
K  Vtsäde det ena åhret   1 ½ tunna
L   Det andra                    1 1/4 tunna
M   Höö widh byen till      8 las
N   Aff Flackekiärret till     10 las

O   Såndängien   4 las
P   Flakiärre                   }
Q   Mörkmoron  30 las  }Brukas vnder Möreby
R   Kommer Bysätran till Specificerat folio 40
S   Kommer Tiärubruket till Specificerat folio 40
T   Kommer  Slotmon till Specificerat folio 38.

    Anno 1638, war roothuggit vtij
    Flackierrett, som då brukadess
    vnder Mörby Gård   40 ½ tunland

    Det som torparna haffuer brukatt
    aff Flackekierretz engien till den
    15 Novembris Anno 1642, innehål-
    ler i sijn widd         44 5/8 tunnland

(Text på kartan:)

Vbby Långsiön

Sandengien

Flaakkierrett

Mörkmoron

Scala Vlnarum