Mörby:58-59

Notarum Explicatio

(Högra spalten först:)

A    Gränby   3 heela hemman
    alla tillhopå lijka stora i öre-
    taal, till            25 öressland.
B   Vtsäde till hele byen deet ena
    åhret               29 tunnor
C    Det andra åhret   24 tunnor
D   Höö aff lööten   90 lass
E   Aff Store Siöengen   30 lass
F   Aff Lille Siöengen      3 lass
G   Aff Cuarnrudan    18 lass
H   Aff Österengen    72 lass
B   Gerdess höö det ena åhret   24 lass
C   Det andra åhret   12 lass

    Godh skogh mulebethe och
    fijskewatn finnes till den-
    ne byen.

1   Wästregården ähr     8 1/3 öressland
B   Vtsäde det ena åhret   9 2/3 tunnor
C   Vtsäde det andra åhret   8 tunnor
K   Vtsäde i wreterna   1 ½ tunna
    Höö af byengerna   71 lass
B   Gerdesshöö det ena1 året   8 lass
C   Det andra åhret           4 lass
L   Aff skogzengen Bothemyran   3 lass

M   Een squalta gåår när mykin
    flodh ähr.

T   Hjulquarn lyder till Seglinge
    gårdh, gåår höst och wåår.

(Text i vänstra spalten:)

2   Norregården ähr lijka i öre-
    taal med Nummero 1.
B   Vtsäde det ena1 åhret       9 2/3 tunna
C   Vtsädhe det andra åhret   8 tunnor
N   Vtsäde i wreterna      1 5/8 tpr2
    Höö alz af byengerna   71 lass
B   Gerdesshöö det ena året   8 lass
C   det andra åhret                 4 lass
O   Een engeshaga i gerdet     2 lass
P   Grubbedalen skogzeng höö   2 lass

3   Södergården är ochså 8 1/3 öressland
B   Vtsäde det ena åhret   9 2/3 tunnor
C   Det andra åhret          8 tunnor
R   Vtsäde i wreterna   1 3/4 tunna
    Höö alss af byengerna   71 lass
B   Höö i gerdet det ena åhret   8 lass
C   Det andra åhret                   4 lass
S   Een lijten engess hägna        2 lass
P   Noch i Grubbedalen höö   2 lass

(Text på kartan:)

Seglinge ägor

Starr

Bethehaga till numero 2

Seglinge ägor på denne sijdan

Hårdwald

Starr

Små starr

Leerjordh
och
Leermylla

Hård wald

Små starr

Kalfftäppa kommer heele byen till

Gladan
Lacus

Hård wald

Leermylla

Tomp-ter

Lind

Bethesshage till Numero 3

Små starr

Grund leerjord

Leermylla

Lindh

Leermylla

Ödeswreet 1- 1/4 tunnor

Starr

Vtnääs ägor på denne sijdan

Bethesshaga till numero 1

Ödess wreett 1 tunna

Starr

Scala Vlnarum


1 enå ms
2 Troligt fel för tunnor