Mörby:62

Notarum Explicatio Vbby ähra tilhopa 6 gårdar och
    ähr hele byen         33 öressland
A   Vttsädhe till hele byen i Wästregerdet   46 tunnor
B   Vttsädhe till heele byen i Östergerdett   43 tunnor
C   Höö till hele byen aff Wäster engen      63 lass.
D   Höö aff Norre engen till hele byen       49 lass
E   Höö aff Norrelötz engh till hele byen    12 lass
F   Höö aff Romban till hele byen               15 lass

    Till denne byen ähr, skogh mulebethe
    och fijskie vtij Vbby Långsiön till
    nödtorften.

Specialis Explicatio fins folio   61.

(Text på kartan, ängarna uppe till höger:)

(28) Store Lassdalen
Starr engh

(28) Lilla Lassdalen
Starr engh

(23) Starr
Vgelsätran

Nyligen afswediat
kommer Ryssetorpett till   1 lass

(31) Vgelsätran
hardwald

(38) Öhr engen
hårdwald

(24) Öhr engen
hård wald

(32) hård wald
Öhr engen
Starr

(20) Engh

(42) Stymblekerret

Rysstorpetz egor möter

(34) Stymble hägnan
Starr
hårdwald

(4 och 6) Bethess  hagar

Rumban
godh skenwaldzeng

Lindh

(36) eng

(21) Starr

(22 och 35) Norr - ängen
Starr
Hårdwald

(41) Norr engz kierret
Starr

Skogzbacha

(C till vänster) Skenwald

Skog och eke-backa

Starr

Skenwald

Skäfterängen
Hårdwald

Hårdwald

Här möter Möreby ladugårdz egor

Swartmylla

Grundjord

Swartmylla

Leermylla

Leermylla
och
Leerjord

Storebols ägor möter

Kiälberga ägor

(E) Norrlöötzängen
hårdwald

Gillberga ägor

Scala ulnarum.