Mörby:70-71

Notarum Explicatio A   Öster Rickeby 5 gårdar. Alla till
    hopa         41 öresslandh.

B   Vtsäde till hele byen det ena åhret   35 tunnor
D   Ibidem obrukat åker
C    Vtsäde det andra åhret   26 tunnor
E   Starr engh höö till       150 lass
F   Engesshagar till           16 lass
G   Hårdwaldz engh till     50 lass
H   Lindar till                    20 lass

    Till denne byen ähr godh skogh och
    mulebethe, fijskewatn till nödtorften.

       Specialis Explicatio

1   Wästre gården ähr frelse   10 öresland
    Vtsäde det ena åhret   8 ½ tunna
    Det andra åhret           6 3/4 tunnor
I   Ehn åker fiell               1 3/8 tunnor
    Höö alz till                  60 lass

2   Ähr frelse, och ähr lijka med Numero 1. Vtij
    öretaal och ägor, förvtan åkerfiellen.

3   Ähr frelse               7 öressland
    Vtsäde det ena åhret   6 tunnor
    Vtsäde det andra         4 ½ tunna
    Höö till                        41 lass.

4   Ähr Danwickz       4 öressland   
    Vtsädhe det ena åhret   3 ½ tunna
    Dett andra                    2 ½ tunna
    Höö till                         21 lass.

5   Ähr skatte, och ähr lijka i åker och engh
    sampt öretaal med Numero 1. Vndantagandes
K   Vtsädhe på åkerwreterna      1 7/8 tunnor
L   Höö aff engesshagan                3 lass.
M   En skogz engh höö                  8 lass.

(Text på kartan:)

Diurssby ägor

Diurssby ägor

Starr

Åkerby ägor

Starr engh

Leerjord

Hårdwaldz engh

Grund jord

Leer mylla

Leer mylla

grundjord

Leerjord

Leerjord