Mörby:74-75

Notarum Explicatio.1

A   Nääs Sätegårdh
B   Vthsädhe dhet ena åhret      22 5/8 tunnor
C   Änges linda der sammastädes   2 3/8 tunnor
D   Vthsädhe det andra åhret         17 14/32 tunnor
E   Vthsädhe i twänne små wrethar   3/8 tunnor
F   Een änges tompt der sammastädes   1 lass?
G   Vthsädhe i twänne2 wrethar              2 3/4 tunnor
H   Ängh där sammestädes skog gången af börk ahl och hälsle   2 3/4 tunnland?
J   Lillängen är medh små starr och hårdwall   8 ½ tunnor
K   Stoor ängen sammaledes      11 1/8 tunnland?
L   Ängh i skogen af hassel börk gran och enskog   8 10/32 tunnland?
M   Jgelkiärret nyss uptaget är medh alh börk och gran beväxt   4 1/4 tunnland?
N   Een häst hage
O   Een plaan gammal dijkes marck dugeligh att rödia
    till åcker är beväxt medh små gran börk och alskogh.
P   Een stugu upsatt af en skomackare och Lars Fijskre
    wedh Mörby nu sedermehra hafwer åbodt.
Q   Högby boställe säges fordom warit twenne hemman
    bebygdhe.
R   Soldatz Ahlbergs torp upsatt af Ahlby boerna
S   Een stugu kallas börk bäcken
T   Gamble swedie landh
1   Stallen
2    By bodh

(Text på kartan:)

Målsiön ?

Måsa

gamalt swedie landh

Måsa

Bergh medh små tall, gran, och en skogh

Alby ägor möther på denne sijdan

Gutters bergh

Össby skogh möther här på3 ...sijdan

Stenigh mark medh små tall, gran börk och  ehnskogh

Ler sandh och mooiordh

Skiewijken Lacus

Börkbäcken

Örjordh

Össby åcker gärde möther här

Ler och
swartmylla

Össby ängh

Scala Ulnarum


   1 Resterande kartakter är inte numrerade. De är upprättade av en annan
lantmätare vid en senare tidpunkt än de övriga, kanske i senare delen av
1600-talet, sekelskiftet 1700?
2 På kartan tre små vretar
3 Mittveck på kartan, troligen fattas här ordet denne