Mörby:77-78

(Löst inlagda, onumrerade kartblad utförda i  senare manér.
Mörby 046a kallas här sid 77 och 046b kallas här 78)

(Text på sidan 75:
)

Notarum Explicatio:

    Gransta by är hemman  - 4.
A   Norra gården lyder under Mörby   }             9 2/3 örslandh
B   Andre gården lyder och under Mörby   }
C   Vthsädhe det ena åhret till bemelte hemman   10 ½ tunnland1
D   Vthsädhe det andra åhret                              13 ½ tunnland
E   Vthsädhe i en wret till gården litera A             15/32 tunnland
F   Vthsädhe i twänne wreter till gården Littera B   3/4 tunnland
G   Ängh till bemelte hemman kallas Norr och Nyängenn   7 21/32 tunnland
H   Noch en ängh kallas Byängen                             7 23/32 tunnland
J   Een ängh kallas Barssängen                                 7 15/32 tunnland
K   Noch en ängh kallas Rödian                               8 21/32 tunnland
L   Een lijten kalfwehage till gårdeen litera A
M   Een lijten ängh till gården litera B                       1 ½ tunnland
N   Een lijten kärrängh till gården litera A                 2 tunnland
O   Een bethes hage öde lagdt.
P   Humblegårdh om 600 stänger.
Q   Eett gammalt qwarnställe öde

R   Tridie hemmanet är skatte   5 1/3 örslandh

S   Fierde hemmanet är och skatte   9 1/3 örslandh

T   Vthsädhe till bemelte hemman det ena åhret   14 7/8 tunnland

U   Vthsädhe dhet andra åhret      19 1/8 tunnland

X   Vthsädhe i twänne wreter till hemmanet Littera R 1 1/4 tunnland

Y   Vthsadhe i twänne wreter till hemmanet Litera S   1 3/32 tunnland
   
Ängh till samma bemälte hemman litera G   11 5/8
    Ängh till bemälte hemman litera             H   11 23/32 tunnland
    Ängh till bemelte hemman litera             J    11 3/8 tunnland          
   
Noch ängh till bemelte hemman litera    K   13 1/8 tunnland

Z   Een bethes hage till hemmanet litera S
1   humble gårdh om 700 stänger
2   Ödes åcker wret till gården literr   S      11/32 tunnland
3   Een qwarn förlorat till gården litera S
4   Eett qwarnställe kallas Mosshammars ström
    som hemmanet litera R will bebyggia
5   Een kiärr ängh till hemmanet litera S           2 7/8 tunnland
6   Een lijten ängh i gärdet till gården litera  S   3/4 tunnland

7   Eett gammalt torp som kallas Tyms torpet Och nu
    en långh tijd legat öde, Men nu i åhr är en
    ny stugu upsatt medh skatte hemmanes lof litera   S
8   Till bemelte torp twänne gamle åcker wrether ödhe ....?   2 ½ tunna
9    Noch en gammal wreth nu nyss uptagen   1 7/8 tunnland
10  Ängh der sammastädes som häfdas af
    bägge skattegårderna                     8 tunnland

(Text på kartan, sidan 75:)

Präste gårdz ängh gräntzar här

Präste g(årdz)2 ängh möther här

Präst träsk

Medelmåttig kärr ängh

Harsiön

Här möter Össby ängh

Sand
och
lermylla

Sandmylla

Stenigh marck medh små tall och gran
skogh

Össby betes hage gräntzar här

Ler mylla

Godh ängewelle?

Ahl kiärret

Löth kiärret

Lermylla

Här möther Ryckeby engh på denne sijdan

Ör iordh

ler och muliord

gamal swed

På denne plaan är små tall och gran och någon börkskogh

Kiärr ängh

Kiärr medh gran och någon ahl skogh

Grunsta ängh möther här

Hemora engh möther på denne s(ij)dan3

Biörn röret

Scala Ulnarum

(Text vid mittvecket:)

Präste gårdens skogh möther på denne sijdan

Stor kiärret

Medelmåtigh skogh af tall, gran och börkeskogh sampt
Bergh och stenigh mark
på denne plaan

Här möther Gränsta och Hemora ägor på denne sijdan

(Text på kartbilden sidan 75:)

Sydländh mark af gran börk ahl och talleskogh

På denne plan är gran, tall, börk
och ahlskogh men aff skogzeldh
förskämdh

Långh kiärret

På denne Plaan är medelmåttigh skogh af gran tall börk ahl och aspeskogh

Gram måssan

Siön skogh af tall börk asp och
granskogh

Gran Måsaberghz rör

Hopröret

Gafwels ägor möther här på denne sijdan1 Förkortning antingen av tunna eller tunnland, här skrivs tunnland
2 Veck i kartakten, gårdz trolig läsning
3 Veck i kartakten, sijdan trolig läsning