Mörby:83


Affryttningh
På dhett som ähr rothuggitt, reentgiort, och
ännu obrändt uthi förlykningz kiärrett

    A. Roothuggitt och reetgiort   10 3/4 ...?

    B. Roothuggit och obränt      7 3/4 ???

(Text på kartan:)

Här möter den engen som för affrögh ähr