M2:1(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frällszehemmanet Giyltige hemman 1,
belägit i provincien Halland, Lahollms läähn, Tönnersiöh härad och Breared sochn som öfwersten
wälborne herr Otto Willhellm von Löven i underdånigheet oppgifwit till Konglig mayt och cronan
medh dhetta 1697 åhrs ränta. Observerat och delinierat anno 1697 af Johan Söderlingh.


Notarum explicatio.

Littera A Giyltige, Bengdt Larsson, hemman 1, des åker och äng, såes.

Åkeriordh.                                                     Ångmarck.                                                        Wti
                                                                                                                                              ängien.

Meddellmåtig   Öriord.   Summa.   Såes effter.      Äng som.      Dito som gifwe.  Summa.      Oduglige.
godh jord.                                    sädes postio.   gifwer 1 lass.  1/4 lass.                                 backar.
á 14000.          q. aln.  uträkning      á 9000.           tunnelandet.
                                                    q. aln uträkning.

Tunl. kanl.    tunl. kanl.   tunl. kanl.   tunl. kanl.      tunl. kanl. lass.  tunl. kanl. lass.  tunl.    kanl.   lass.  tunl.
1 1/2.   2/3.   6 1/61/4.  7 2/3. 11/12. 11 5/6. 6 2/3.  21. 4 1/6.  21.  51 5/6. 3 3/4. 21.  72 5/6. 7 11/12. 34. 54 5/6.

Åkeriorden till dhetta hemmanet finnes merendels hårdh öriord som af ringa tårcka förorssakar misswäxt, des cituation
tarfwar ey dijken. Ängmarcken till 21 lasserum sijdländh madh och suur stagg, det öfwrige medh liung öfwergången, som höstas med
ringa grässblandat till samman blandh börckeskoug, finnes rögdh till nödtorfftigdt behof. Åkeriorden af eensäde, allssamman af
åhrligit bruuk, lättbruukat som med ett par dragare kan dyrckas 6 tunnland gifwer igenwäxten i godh åhrswäxt, 3 tunnor effter
tunnan, ringare åhr 2 tunnor, och somblige åhr mindre, såes mäst hafwra medh rågblandat, hemmanet warit gammalt
utssochne frällsse under säterijet Ettarp, beboes af 3 åboar, skattadt åhrlig 28 cr 22 öre till herrskapet, till
Brearedz kiyrkia för 1/2 lb 24 öre, och till kiyrkioherden Sammestädes effter gamalt 1/2 lb smör, föruthan kongskatt eller
hemmantals ränta 4 cr 16 öre sölfwermynt hwilken ränta åboerna med fattigdomb utdragit, gården till huus
någorlundha wedh lijka hållen. Giärdzlegårdarna af träfång, wedh lijka hållne och kiöpas af androm. Lijtet
ungdt bookskougs hult af stoorleek 5 1/2 tunland stående några booker. Eenskiylt fänadsmark mycket skrijn medh
liung, steen och backar, att dhes fänadt måste om sommaren hafwa sin nährning på andras marker, innehåller af
circumferent 112 1/3 tunland, litt B.  Ingen lägenheet till intagor. Een lijten bäckeqwarn litt C. Ingen hage. Giyltige
siö gräntzar till äghorna, ofruchtbar doch bruukas stundom medh näät. Humblegård till 100 stänger, D.  Kiöpas till timber
på 1 1/2 mijhl, giärdzle på 1 mijhl, något börke i giärdet och ängien till brännerijss. Närbelägit Hallmstadh på 2 1/2 mijhl,
men inga wahror af gårdzens grundh, bekommas till staden försällia. Elliest är hemmanet belägit utmed landzwägen Hallmstadh
                                                                                                                                      och Wäxiöh. Ingen
wijdare lägenheet finnes till hemmanet att observera. Finnes dhetta emot dhes egendomb för twå trijdiedels hemman till  nitton cr
                                                                                                  27  öre sölfwermynt afgifft som sålundhe fördhelas, nembligen

Meddellmåttig godh sandh och mulljord, 14 skeppland,  á 8 öre,  3,  16.
Öriord,                                                  57 skeppland,  á 5 öre,  8,  29.
Ängien liunghöö åhrlig,                                        34 lass á 7 öre,  7,  14.
                                                         __________________________     19,  27.


Wtij perzedler.                     Ordinarie räntan.
                                           Giästerij penningar,        24:  8.
                                           3 lb smör á 7 mk        5:  8:
                                                       6:  8 .
                                 2/3.   terminskatt                                                    13:  10:  16.
                                          2/3 hemman giör 2 dagzwärken á 8 öre.               16:
                                                                                                      ___________________   19:  27:(Karttext:)
Här är Bårares äghor.
Här har bäcken tillförende runnit efter skillnaden.
På dhenne sijdan är Hörckewega äghor.
Här är Håraltz äghor.
På dhenne sijdan är Bårares uthmarck.
Mad, 1 lass tunlandet.
Bårarps qwarn.
Septentrio.
Book.
Bokskougzhult.
2:ne stenar.
Skrijn mad, 1 lass tunlandet.
Odugelig liungmarck hwar på ey något kan höstas.
Säggemåse oduglig.
Odugelig liungmarck med börckoscoug.
1/4 lass tunlandet, ojämpn grässblandad liungmark medh höga backar och börckeskough.
Enskiylt skrijn fänadzmarck med liung, steen och backar, uthan scough.
Här mööter Håraltz wtmarck.
Så mycket som dhenne liungmarken medh där och hwar grässblandat, gifwer mindre än 1/4 lass tunlandet, så gifwer dhen andra dhelen meehra.
Meridies.
Madh 1 lass tunlandet.
Dhenna dhelen gifwer något meehra än 1/4 lass tunlandet.                   
Ör.
Måsswald 1/4 lass tunlandet.
Säggemåse.
Giyltige qwarn.
Här möter Suterboes utmarck.
Humblegård.
Surerbo qwarn.
Odugelig liung, sten marck.
Giyltige siöh.
Ör.
Till Sutarbo.
På dhenne sijdan är Suterboes äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
                                                                                                                                             

_________________
qvadrat alnar.
tunland.
kanland.
lb=lisspund.
mk=mark.