M2:2b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer
frällssehemmanet Skiäftesboda heman 1/2, belägit i provincien Halland,
Lahollms läähn, Tönnersiöh härad och Breared sochn, som öfwersten
wälborne herr Otto von Löfwen i underdånigheet oppgifwit Konglig mayt
och cronan med dhetta 1697 åhrs ränta. Observerat och delinierat anno 1697
                                                                                 af Johan Söderlingh.


               Notarum explicatio.

Qvadrat.   qvadrat.             Åkeriordh.                                                           Ängmarck.
till åkern.   alnar behållne.                                                                               summa.             
in alles.     när 1/3 pt för.     Meddellmåttig.   Öriord.   Summa.  Såes effter.      Stenig hårdhwall.
                rör och steen.    godh jordh     .                              sädes portion.   dhels höstas utmed
                ähr afdragne.     á 14000 qvadrat alnars uträkning. á 9000 q. aln.  säggemåsar, dels
                                                                                               tunlandet.        liungblandat á      
                                                                                                                      1/2 lass tunnlandet.

q. aln.        q. aln.              tunl.  kanl.      tunl. kanl.   tunl. kanl.   tunl. kanl.       tunl. kanl.  lass.
81848.     54565 1/3.         1/2.  8 3/4.     3 1/6. 4 1/6.  3 5/6. 3 7/12.  6.  3 3/8.        55.           27 1/2.
                  såes.                1.     1.

Littera A, Skiäffteboda, dess åker och ängh.
Uppå plan och figurerne sees meddellmåttig
jordh af medel öriord af ör, ängien
som här ey högre finnes till wäxt igen-
gifwa än 1/2 lass tunnelandet, skrifwit 1/2 lass tl.
Åkeriorden till dhetta hemmanet är mycket stenig och röösig, merendels öriord som offta gifwer misswäxt, och såes mäst medh hafwra rågblandat, hwars
cituation tarfwar ey dijken, allsamman af eensäde och åhrligit bruuk, beswärlig att dyrkia blandh mycken steen och röör sampt jordfast steen,
gifwer igenwäxten när godh åhrswäxt är, 3 tunnor effter tunnan, ringare åhr 2 tunnor, och offta mindre. Ängien mycket stenig, liungblandat skrijn
hårdhwall af ringa grässwäxt, dels höstas widt och beswärlig blandh ung börcke och furuskough, dhels utmedh måselaggar, samkas till samman
medh gräss och liungblandat, mååss och löf. Hemmanet beboes af 3 åbooar, skattadt till förra herrskapet, 19 cr. som åboer ey altijdh
förmådt fyllest ehrläggia, till Konglig mayt och cronan, presterat hemmantahls ränta för 1/4de dels hemman 1 cr, 4 öre sölfwer mynt.
gården till huuss merendels wedh lijka hållen. Giärdzlegårdarna af furu wedh lijka hållne, som hafwas på hemmanetz äghor.
Lijtet bokskougzhult på samman fäladzmarken som räknas till dhetta hemmanet, innehåller af stoorleek till 4 2/3 tunlandh ey warit taxerat
till ållons afgifft eller af sådant wärde. Littera B, 2:ne hagar.  Littera C, mycket odugeligt medh liungmarck steen och måssar, hwaraf ey någon
nytta, wijdare än understundomb att släppa een häst på 1 dag uti hägdte, innehåller 17 1/6 tunland, liungbackar medh liung som ey höstas kunna
medh derpå bewuxit ungdt börcke och furu uti ängien och giärdet.  Littera D, af circumferent 54 tunlandhsamman fäladzmark medh
åtskillige hemman, är skrijn liungmark med måssar, furu och enebuskar. Ingen lägenheet till intagor. Skafsiön gräntzar till ängharna, men bruukas intet. Een hage till 4 stycken lamb, littera E.
Kiöpas timber på 1 mijhl i Smålandh. Närbelägit Hallmstadh på 3 1/2 mijhl. Till sochnekiyrckian 1 1/2 mijhl. Födas till 10 stycken getter, inga wahror bekommas af gårdzens grundh
till staden försällia. Beswärlig och widlöfftig hägnadt till 1300 fambnar att åhrlig hålla wedh lijka.  Ey wijdare någon lägenheet till hemmanet att observera.
Altså utaf hemmanetz tillhörigt egendomb och lägenheeter, finnes dhet att kunna swara för treåttonde dels hemman till tålf cr. 3 öre sölfwer mynt, som sålunda fördhelas.

Wtij persedler.                           Ordin. räntan.
                                           Giästerij, penningar           26.
                                            2 lb smör á 7 mark,  3:   16.
                                                              4:  10.
                                    3/8   {  Terminskatten med inberäknat hemmantals ränta,  7:  16.
                                               3/8 hemman giör 1 1/8 dagzwärk á 8 öre,                      9.


(Karttext:)
På dhenne sijdhan är Tångaboes äghor.
Tångaboes qwarn.
Ungdt furu.
På dhenne sijdan är Steneboes äghor.
Stensboqwarn.
Backa med börcke och ungdt furu.
Dito.
1/2 lass tunnlandet.
Börckebuskar och steen.
Backa med börcke och ungdt furu och liungh.
Oduglig säggmåsa.
Ör.
Sten.
Odugelig säggemåsa.
Hög liungbacka med börckescoug på
Backa med ungdt furu och börcke.
Skrin hage medh liung, steen och måsar, kan understundom släppas 1 häst öfwer natten.
Kålgård.
Kålgård
Hage stenig till 4 lamb.
Kålgård.
Kålgård.
Tufwig liungblandad af ringa gräswäxt.
Hölada.
Hage med liungh, steen och säggmåsa.
Säggmåsa.
Odugeligh.
Smått ekekratt och mycket steen.
Tåfwig liungblandad af ringa gräswäxt.
Skafsiön.
Ung furuscoug och liungmarck.
Hultagiärdes äghor.
Hölada.
Ungdt furu och börckeskough.
På dhenne sijdhan är sammanfäladzmarck.
Bokscough.


(Kompassen:)
Septentrio.
Meridies.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.
800 Swenska alnar.

___________________
qvadrat aln.
tl =tunland.
kanland.
lb=lisspund.