M2:3(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frällsze hemmanet Skiärckerdztorp hemman 1/2, belägit
i provincien Hallandh, Lahollms läähn, Tönnersiöh häradh och Breared sochn, hwilcket hemman kongliga råddet sahlig högwäl-
borne herr Jöran Sperling erfwingar i underdånigheet till konglig mayt och cronan medh 1697 åhrs ränta oppgifwit. Observerat och delinerat anno 1697 af
                                                                                                                                                                                                         Johan Söderlingh.Notarum explicatio.
      Åkeriordh.                                                                            Ängmarck.                                                                          Uti ängien.
                                                                                                                                                                                              odugelige
      Meddellmåttig.     Öriord.         Summa.       Såes effter          Äng som gifwer.          1/2 lass tunlandet.       Summa.         backar.
      jordh                                                           sädesportion       summa lass tunlandet.
      uträknat á 14000 qvadrat alnar.                  á 9000
                                                                         qvadrat alnar.

      Tunl.  kanl.         tunl.  kanl.       tunl.  kanl.      tunl.  kanl.       tunl.  kanl.   lass.        tunl.  kanl.  lass.        tunl.  kanl.  lass.        tunl.
      1 1/6.  3 1/2.       3 1/6.  3 1/6.     4 1/3.  6 2/3.    6 5/6.  5 1/4.      1 1/2.           1 1/2.      37.            18 1/2.     38 1/2.          20.        4 1/6.
såes.1 5/6. 4 1/2.       5.        3/4.

Uppå figurerne finnes meddellmåttig jordh signerat medh ml.
öriord medh ör, ängiens bördigheet till 1 lass tunnelandet eller 1/2 lass tunnelandet.
Således skrifwit på dhes plan.

Littera A, Skiärckeredztorp, Bengdt Ollsson 1/2, des åker och ängh.

Åkeriorden medh kampsteen, merendels öriord som offta gifwer misswäxt när någon
tårcka är, af eensäde och åhrligit bruuk, lättbruukat jordh som medh 1 par ökar
kan dyrckas 6 tunnelandh, gifwer igenwäxt när godh åhrswäxt är, 3 tunnor effter
1 tunna utsäde, elliest ringare, hwars cituation af tårr mark som ey behöfwer
att dijkas. Ängien mycket skrijn med liung och grässblandat, stenig och bland
börckeskoug, som rödias till nödigdt behof medh rijssbränne, giärdzlegårdarna
wedh lijka hållne af kräfång, som kiöpas på 1 mijhl, till timberskoug 3 mijhl,
gården till huus någorlundha wedh lijka hållen, beboes af een åbo, dhes ränta
till förra herrskapet 11:   3:  sölfwer mynt dhesuthan giordt 3 slåtterdagzwärcke och
2 räfssedagzwärcke till säterijet Ettarp som i Enslöf sochn belägit, af hemmanet ehrlagdt
kongzskatt eller hemmantahls ränta 1 cr. 4 öre sölfwer mynt, hemmanet belägit i skougzbygdh,
men hafwa ingen skoug wijdare än något börcke som förbemält på ängmarcken. Födas inga
getter, åboen har ey heller bijståckar, hagar siö eller fiskewatten. Humblegårdh
till 150 stänger, littera B.  Elliest finnes till hemmanet ingen mehra herligheet wijdare
än nödtorffigdt muhlebete på odelt fänadzmarck blandh åtskilligt hemman. Städer
närbelägit, närmast till Hallmstad på 1 1/2 mijhl, inga wahror bekommas på dhes grundh till staden försällia, landzwäg när på 1/2 från wäg.
Altså utaf hemmanetz tillhörige egendomb och lägenheeter, befinnes dhet ey högre kunna swara än för tre åttonde dels hemman till ellofwa cr, 26 öre sölfwer mynt afgifft.

Meddellmåttig godh jord finnes 11 skeppland á 8 öre,   2:  24:                              Utij perzedler.
Öriord,                                     30 skeppland á 5 öre,   4:  22:                             Ordinarie räntan.
Liungblandad äng,                    20 lass           á 7 öre,   4:  12:                             Giästerij penningar,             17:
                                          ___________________________11:  26:               2 lb smör, á 7 mark,       3:  16:
                                                                                                                                                   4:  1:
                                                                                         3/8 hemman { teminskatt med inberäknat kongskatt,             7:  16:
                                                                                                                3/8 hemman, giör 1 1/8 dagzwercke á 8 öre,           9:
                                                                                                                                                             ___________________11:  26:
                               


(Karttext:)
Här mööter Bohletz äghor.
På dhenne sijdan är Hiellmsryes äghor.
Måsa.
1/4 lass tunnlandet.
Liungbacka.
Liungbaka.
1/2 lass tunnlandet.
Börckeskoug stenbacka, liungblandat.
Ör.
Oduglig liungbacka.
Medelmottig.
Stenbacka, 1/2 lass tunnlandet.
Humblegårdh.
Kålgård.
Stenbacka, höstas liungblandat.
Gräsblandat med sten, liung.
På dhenne sijdan är fänadzmarck med liung och steen.
På dhenne sijdan är Prästegårdz äng och Bobergz.


(Kompass:)
Septentrio.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.
800 Swenska alnar.

__________________
tunland.
kanland.
lb=lisspund.