M2:4b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frälszehemmanet
Yttra Hertered, hemman 1, belägit i provincien Hallandh, Lahollms läähn,
Tönnersiöh härad och Enslöf sochn, som kongl rådet sahlig högwälborne
herr Jöran Sperlingz erfwingar i underdånigheet oppgifwit konglig mayt och
cronan med 1697 åhrs ränta. Observerat och delinierat anno 1697 af
                                                                                 Johan Söderling.


Notarum explicatio.

  Åkeriordh.                                     Ängmarck.                         Uti äng
                                                                                                 marken.
  Meddellmåttig.   Öriord.    Summa.   Såes effter.       Äng som gifwer.  1/2 lass tunlandet.   1/4 lass tunlandet.  Oduglige.
  sandh och.                                        sädesportion.   1 lass tunlandet.                                                              liungbakar.
  mulljord.                                               á.                                                                                                       siöslog.
  uträknat á 14000 q. al. tnl.                9000 q. al. tl.                                                                                          säggmåsar.

  tunl.  kanl.      tunl.  kanl.   tunl.  kanl.  tunl.  kanl.      tunl.  kanl.  lass     tunl.  kanl.  lass.     tunl.  kanl.  lass.      tunl.
1.3 1/2.  6 1/2.    8.    1/8.   11 1/2.  6 5/8.  18.  4 19/24.   26.            26.      50.             25.     81 1/3.         53.       153.                                           2.5 1/2.  7.      12 1/2. 7 1/8.                                                                                                                                 innom
                                                                                                                                                                        giärdes.
Åker och ängmarck1.
Såes2.

Littera A, Yttra Herteredh, Kiähl Knutsson, hemman 1.
Åkeriorden till dhetta hemmanet är släät och merendels jämpn
sandjord af grundh jordmohn, som offta gifwer misswäxt, synnerlig
när någon tårcka är, hwars cituation tarfwar ey dijken, lätt-
bruukat jordh af eensäde och åhrligit bruuk, des dyrckande och
igenwäxt i godh åhrswäxt som wijd Öfwra Hertered förmält är,
dhes jordmohn till medellmåttig godh eller öriord, finnes af medelmottig ör,
på dhes plan skrifwit. Ängien till 26 lasserum skrijn
maadhwall, dhet öfwrige är beswärligit och wijdlöfftigdt att hösta
där och hwar blandh liungbackar och säggemåssar, är och med
rödiande till skough och buskar wedh lijka hållen. Hemmanet
bebygdt i 2:ne parter, och beboes af 6 fattige åboer, som gården
till huus någorlundha wedh lijka hållit, hemmanet belägit
i skougzbygdh, och warit gammalt insockne under säterijet Ettarp,
hwaraf åboerna skattadt åhrligt 25 cr. 22 öre sölfwer mynt dhesuthan giordt
wekudagzarbeete till bemälte säterij, och warit frij för cronones
utskiylder, men för anno 1697, intet arbete giordt. Till
hemmanet finnes een skiffte bookskough uthom giärdes på
fänadzmarken af circumferentz till 99 1/3 tunnelandh, hwar-
på kan giödas när godh ållon blifwer till 20 stycken swijn,
däraf åboerna hafwa ey wijdare nytta af ållon, än
främmande och slättboar, emoot dhes swijns inbrännande
på skougen, och ållongiäldz afgifft att ehrläggia, men
hafft af skougen windfälle till dhes giärdzlegårdar och täppande,
som finnes wara wedh lijka hållne, och under tijden några lass
wedh kunnat försällia, doch blifwit utwijst till slätboar af
samma godz, att åboerna ey alt windfälle fått anråda.
Herteredz siö bruukas intet. Ingen hage, qwarn, eller
lägenheet och utrymme till intagor att förbättra hemmanet medh.
Humblegårdh till 50 stänger. Födhas till 30 stycken getter, kan
ey synnerligh några wahror af hemmanetz åwärckande bekommas
till städerna försällia. Belägit när Hallmstadh på 1 1/2 mijhl,
till timberskoug 3 mijhl, närbelägit landzwägen från Hallmstad
genom Halland och Smålandh på 1/2 fiärdingzwäg, finnes ey heller
något af förbudna skougen till påtaska brännande, medelst dhes skough
är ringa, wijdhare ey någon lägenheet finnes till dhetta hemmanet att observera.
Så att emot dhes tillhörande egendomb och lägenheet finnes dhetta att kunna swara
för ett helt hemman till          cr. sölfwer mynt afgifft, som såledhes fördhelas, nembligen.
            Meddellmåttig sandh och mull,    33 skeppland á 8 öre,   8:    8:
            Skrijn sandh och ör,                   75 skeppland á 5 öre,  11:  23:
            Skrijn äng af förbemälte natur,    53 lass           á 7 öre,  11:  19:
                                                                       _____________________  31:  18:


(Karttext:)
Uthan skough.
På dhenne är Nortorpz skough.
1/2 lass tunnlandet.
Stenig liungmarck.
Bokscough.
Liungbacke.
På dhenne sijdan är säterijet Ettarps scoug.
Här mööter Enslöf byes och säterijet Ahlösa scough.
Önnarsbro.
Bokscougzhult.
Alt liungmarck.
Måsa.
Säggmåse, oduglig.
Liung.
Liungbacka.
Börckescoug.
Liungbacke.
Måse.
Skogkårset.
Måsa.
Höstas bland liungkullar och måsar.
På dhenne sijdan tillstööter säterijet Skedhala skough.
Smått börke höstas blandh sägg och liungblandat.
Börckebackan, liung.
Liung.
Ekestubbe.
Paddegiölh.
93 1/3 tunnelandh, Yttra Herteredz bokskough.
Högländ stenig liungmarck uthan grääs.
Höstas bland ahl och börckescoug.
Liungbacka och börck.
Liung.
Öfwra Herteredz.
Öfwra Herteredz.
1 lass tunnlandet.
Ör.
Medelmottig.
Måsa.
Herteredz siö.
Tygeröör.
Måsa.
Säggmåsa.
Odugelig liungbacka.
Skrijn medh liung.
Kålgård.
Måsa.
Säggemåsa.
Här mööter Öfwra Herteredz äghor.
Liungbacke.
Måsa.
Säggemåse.
Måsa.
Långsiöh.
Kålgård.
Stenig liungmarck uthan scough.
Säggemåsa.
På dhenne sijdhan är samman klöf och fänadzmarck medh åtskilligt hemman.
Bokskougzhult till Yttra Hertered.


Räntan utij perzedler.
Ordinarie räntan.
Giästerij penningar            1:   6:
5 1/2 lb. smör á 7 mark,    9:  10:
                         10:   26:
1 {  terminskatt,                                      20:
1 hemman giör 3 dagzwerken á 8 öre,            24:
                                                   _______________    31:  18:


(Över skalan:)
Scala ulnarum.______________________
qvadrat alnar tunlandet.
tunland.
kanland.
lb=lisspund.