M2:5(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frälszehemmanet Jordzboda.
hemman 1, belägit i provincien Hallandh, Lahollms läähn, Tönnersiöh häradh och Enslöfz sochn,
som kongl. rådhet sahlig högwälborne herr Jöran Sperlingz erfwingar i underdånigheet oppgifwit konglig mayt och cronan medh 1697 åhrs ränta. Observerat och delinierat anno 1697 af  Johan Söderlingh.


Notarum explicatio.

Åkeriord.                           ängmarck.                                      Uti
                                                                                                ängien.
Meddel.    Öriord.     Suma.      Såes effter.     Äng som.   1 lass tunl.   3/4 lss tl.    1/2 lss. tl.   1/4 lss tl.    Summa.    Odugelig.
godh jord.                                 sädes portion.  gifwer.                                                                                           backar.
uträknat á 14000 q. al.                 á                  1 1/2 lass tunl.
                                                9000 q. al.
                                                tunl.
    tunl.  kanl.   tunl.  kanl.   tunl.  kanl.   tunl.  kanl.   tunl.  kanl. lass.   tunl.  kanl. lass.   tunl.  kanl. lass.   tunl.  kanl. lass.   tunl.  kanl. lass.  tunl.  kanl. lass.    tunl.
1. 1 1/3.   3/4.    7.    1/2.    8 1/3.  1 1/4.   13.    7/24.    3.   8 2/3. 4 3/4.  8 2/32/3.  8 2/3.   8.     2/3.   6.       6.    1/32.   3.      19.  1/76. 4 3/4.   44.    2.   27 1/6.    3.
2.  2.    5 1/4.  10 5/6.

Meddellmåttig jordh finnes på dhes plan ml.
Öriord skrifwit ör, ängiens bördigheet är och
på dhes plan skrifwit.

1. Littera A, Jordzboda, Swen Persson, heman 1, des åker, äng.
2. Såes.

Åkeriorden till dhetta hemmanet finnes merendels öriord, som offta gifwer miswäxt, ängien till största dhelen liungwäxt
och grässblandat som höstas tillssamman. Åkeriorden till hemmanet tarfwar ey dijken, allsamman af åhrligit wtsäde, lätt-
bruukat jordh som medh ett par dragare kan dyrckas 6 tunnland igenwäxten i god åhrswäxt, blifwer 3 tunnor effter tunnan,
såes mäst hafwra med rågblandat. Hemmanet beboes af 3:ne fattige åboar, skattadt åhrligt 15 cr 23:  12 mark dhes uthan
giordt wekudagz arbeete till säterijet Ettarp, som dhetta warit därtill ett gammalt wekudagzhemman, och warit frij för
cronones utskiylder. För dhetta 1697 af åboerna giordt allena höst och wåringz arbete till säterijet Sperlingzhollm, gården till
huuss bröstfälligh, giärdzlegårdarna af träfångh wedh lijka hållne. Ängien rögdh till nödtorfftig wedh och rijssbränne,
odelt samman fäladz bokskoug medh Stenssby och flehre hemman, och dhetta hemanet
till 10 stycken swins ållon när ållon blifwer. Tienlig lägenheet wijdh gården att in-
taga een hage till 12 stycken lamb, uthan någons förfång eller afsaknadt uti
fänadzmarcken, wijsar littera B.  Een hage till 6 stycken kalfwar, littera C,
är stenig och medh börckebuskar, af  stoorleek 4 tunland.  Nödtorfftigdt
muhlebete, ingen siö, fiske eller qwarn. Födha 16 getter. Till giärdzle
gårdarnas täppande blifwit åboerna af skougen utwijst. Till timber
kiöpas på 3 mijhl, humblegård till 60 stänger. Närbelägit
Hallmstadh på 1 1/2 mijhl, inga wahror bekomas af gårdzens
grundh till staden försällia, wijdare än några lass wedh om
åhret. Åboerna på hemmanet lijda stoor meehn
om wintern för dhes fänadt, att dhes icke såssom wijd andra
hemman, kan komma till marcken och fööda sig, uthan
förhindras af swallijss utför kringliggian berg och
dahlar. Finnes ingen wijdare lägenheet till
hemmanet att observera.  Altså befinnes
dhetta emot dhes egendomb och lägenheet, ey högra kunna,
swara än för twå trijdiedels hemman till nitton cr  7 öre
sölfwer mynt afgifft, som sålundha fördhelas, nembligen.
Meddellmåttig godh jord, 12 skeppland á  8 öre,    3:
Öriord,                             66 skeppland á  5 öre,  10:  10:
Skrijn äng medh liung,       27 lass á            7 öre,     5:  29:
                                               ______________________    19:   7:
Dhe öfwrige lägenheeter med skoug, hagar eller lägenheet till intag,
kan här ey ahtimeras, medan dhes fänadt lijder nöd af swallijss.
Wtij perzedler
ordinarie räntan.
Giästerij penningar,             18:   8:
2 3/4 lb smör á 7 mark,  4:  26:
            5:  12:  8:
2/3  {  terminskatt,                                       13:   10:   16:
          2/3 hemman giör 2 dagzwärk á 8 öre,         16:
                                                            ________________ 19:  7:


(Karttext:)
1/4 lass tunnlandet.
Wirsse äghor på dhenne sijdhan.
Liungmarck, gräsblandat med ung börckescoug.
Ör.
Ör.
Tienlig platz att intaga en hage till 12 stycken lamb.
På dhenne sijdan är Wrenninge och Barckåhs.
Barckåhss tillhörig.
Högländ marck.
Diup dahl, 1 1/2 lass tunnlandet.
Kålgård.
Ahl, 1 lass tunnlandet.
Liung, gräsblandat.
Kålgård.
Hög backa.
Brandt bij liungblandat.
Stenig hage med börckebuskar till 6 kalfwar.
Ängmarck med börckescoug.
På dhenne sijdan är sammanfäladz bokskoug med Stensby och Boarp.
Odugelig liungmarck.
Hög kulle med börckescough, liung och ringa gräsblandat.
Till Wrenninge.
Ahl, liungblandat.
Till Wrenn<inge>.
På dhenne sijdan är Drakabohls äghor.


(Kompassen:)
Seplentrio1.
Meridios.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.
600 swenska alnar.


(Nedre högra hörnet:)
5.
Ensslöf sochn.


________________
lass tunnlandet.
qvadrat alnar.
tunland.
kanland.
lb=lisspund.
1Fel för septentrio.